مقایسه خستگی گروه‌هایی از عضلات کمربند شانه‌ای طی یک مسابقه‌ی شبیه‌سازی‌شده کشتی آزاد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.366
کد مقاله : 3303-10THCONF
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: آسیب‌های شانه از آسیب‌های شایع درکشتی است که علاوه بر ایجاد مشکلات عملکردی، باعث مشکلات روانی در فرد شده و در صورت بالا بودن شدت آسیب، منجر به ترک ورزش می‌شود. مفصل شانه بخش بزرگی از استحکام خود را از طریق عضلات احاطه‌کننده خود تأمین می‌کند و نقش عضلات در استحکام پویای این مفصل بسیار حائز اهمیت می‌باشد. ازسوی دیگر خستگی یکی از عوامل مهم خطرساز آسیب بشمار می‌رود. بنابراین هدف از انجام این مطالعه مقایسه خستگی گروه‌هایی از عضلات کمربند شانه‌ای طی یک مسابقه شبیه‌سازی‌شده کشتی آزاد می‌باشد.
روش شناسی: به‌همین منظور 14 کشتی‌گیر غیر حرفه‌ای (سن 3/2±20/7 سال، وزن kg 70/3±12/19، قد cm 174/2±5/8) به‌صورت در دسترس انتخاب شده، آزمون شدند. پس از گرم‌کردن ابتدایی، نیروی ده گروه عضلانی ناحیه شانه هر دو دست با نیروسنج کششی-فشاری اندازه‌گیری شد، پس از انجام دو تایم سه دقیقه‌ای کشتی باشدت بالا با 30 ثانیه استراحت بین دو تایم، این اندازه‌گیری تکرار و درصد افت نیروی هر حرکت محاسبه گردید. از آزمون t وابسته جهت تعیین اختلاف میانگین‌های پیش و پس آزمون استفاده شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان دادند که خستگی معنادار در تمام حرکات منتخب در هردو دست، به‌جز اکسترنال‌روتیتور‌های دست غیر برتر بوجود آمده است (p˂0/05)، بیشترین خستگی در عضلات تثبیت‌کننده استخوان کتف (ری‌ترکتور، پروترکتور و الویتور) رخ داد.
بحث و نتیجه گیری: از نتایج به دست آمده می‌توان جهت طراحی برنامه بدنسازی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های شانه و بهبود کیفیت کشتی استفاده کرد. به مربیان کشتی و همچنین کشتی‌گیران پیشنهاد می‌شود که در برنامه‌ی بدنسازی خود از تمرینات استقامتی کتف استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles during a simulated freestyle wrestling match
Authors
Elham Falahat Pisheh, Ziba Kalhor, Sajad Moeini
Abstract
Introduction: Shoulder injuries are one of the most common injuries in wrestling that in addition to causing pain and functional problems, they cause psychological problems in wrestlers and in high intensity injuries, eventually, they lead to sport abandonment. Shoulder get a large part of his strength through his surrounding muscles and those muscles providing joint stability are very important dynamic lots. On the other hand fatigue is one of the major risk factors of injury. The aim of this study was to compare groups of shoulder girdle muscle fatigue during a simulated wrestling match.
Methods: Fourteen amateur wrestlers (age 20/7±3/2, weight 70/3±12/9, height 174/2±5/8) were selected and after checking their conditions, were tested. After a standard warming up, muscle strength of ten shoulder motions of two wrestler′s hand was measured by a portable Isokinetic dynamo-meter. After two or tree-minute high-intensity freestyle wrestling with 30 seconds rest between two times, the measurements were repeated and force loss percentage of every movement was calculated. Dependent T-test was used to determine the difference between the pre-and post tests.
Results: The results indicate a significant reduce in muscle strength of all defined motions except non dominant external rotation after simulated wrestling match (p <0/05). The most fatigue occurred in scapula stabilizing muscles (re-tractor, protractor and elevator muscles).
Conclusion: The obtained results can be used to design a fitness program in order to prevent shoulder joint injures and also to increase muscle performance and to improve the wrestling quality. Wrestling coaches and Wrestlers also suggests that your fitness endurance training programs use Paddles.
Keywords
Muscle endurance, Muscle fatigue, Rotator cuff, Scapular stabilizer, Competitive wrestling