تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیشرونده‌ی پیلاتس برفاکتورهای قدرت و تعادل زنان سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.368
کد مقاله : 3305-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان
2دانشیار حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
3کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی / دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: با افزایش سن تغییرات زیادی مانند انحرافات وضعیتی، کاهش تعادل و کاهش قدرت در سالمندان رخ می‌دهد که باعث می‌شود خطر افتادن در این افراد افزایش پیدا کند. هدف تحقیق حاضر تأثیر تمرینات منتخب پیشرونده‌ی پیلاتس برفاکتورهای قدرت و تعادل زنان سالمند بود.
روش شناسی: در این مطالعه، 23 زن سالمند به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب، و به طور تصادفی دردو گروه تجربی (12 نفر با میانگین و انحراف معیار سن 4/63±60/25 سال، وزن 8/73±67/66 کیلو گرم، قد 5/87±160/71 سانتی‌متر) و کنترل (11 نفر با میانگین و انحراف معیار سن 7/28±63/09 سال، وزن 12/64±60/80 کیلوگرم، قد 5/25±158/95 سانتی‌متر ) تقسیم شدند.گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته‌ای تمرینات منتخب پیشرونده‌ی پیلاتس شرکت نمودند، ولی گروه کنترل فقط فعالیت‌های معمول روزانه خود را داشتند. قدرت عضلات پارااسپاینال کمری با استفاده از دینامومتر دیجیتال دستی قابل حمل ، تعادل ایستا با استفاده از تست زمان ایستادن روی یک پا و تعادل پویا با استفاده از آزمون TUG در دو مرحله قبل و بعد از اجرای تمرینات اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمونt مستقل و وابسته در سطح معناداری (P≤0/05) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: پس از 8 هفته تمرین بهبود معناداری در قدرت عضلات پارااسپاینال کمری گروه تجربی نسبت به پیش از دوره تمرینات یافت شد (P=0/043)، همچنین تفاوت معناداری در نمرات تعادل ایستا و پویا بین پیش و پس آزمون در گروه تجربی دیده شد(P=0/001) اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه گیری: برنامه تمرین پیلاتس می‌تواند در بهبود تعادل و قدرت عضلات پارااسپاینال کمری زنان سالمند موثر باشد و خطر افتادن و هزینه‌های درمانی وابسته به آن را کاهش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a Period of Selected Pilates exercise progressive on factors of strength and balance of healthy elderly women
Authors
Atefe Kamali, Reza Mahdavi Nejad, Yousof Yarahmadi
Abstract
Introduction: With aging, many changes such as postural deformities, balance and reducing strength occurs in elders, which can result in their increased risk. The aims of this investigation was the effect of a Period of Selected Pilates exercise progressive on factors of strength and balance of healthy elderly women.
Methodology: In this study, 23 healthy elderly women were selected among volunteered elderly women and availability and divided randomly into two groups; one experimental group (12 participants, aged 60.25±4.63, weighing 67.66±8.73 kilograms, with the height of 160.71±5.87centimeters) and one control (11 participants, aged 63.09±7.28, weighing 60.80±12.64, with the height of 158.95±5.25 centimeters). Experimental group received the exercises for 8 weeks, but the control group have daily routine activities. Para spinal lumbar muscle strength was measured with manual dynamometer, Static and dynamic balances were measured in second respectively by a one-leg-standing test and a TUG test in two stages, before and after the exercises. The data were analyzed through Analysis of T Independent and Dependent at the significance level of P≤0.05.
Results: The results showed that there was a significant improvement on the muscle strength lumbar Para spinal of the experimental group after 8 weeks of receiving exercises (P= 0.043), significant difference in scores between pre- and post-test static and dynamic balance was observed in the experimental group (P=0/001), whereas no such significant improvement was observed in the control group.
Discussion: The results of the current study seem that the Pilates exercise has a significant effect on improving muscle strength lumbar Para spinal and balance among elderly women and risk falling and reduce medical costs associated with it.
Keywords
Pilates exercises, Static balance, Dynamic balance, Elderly women, Muscle Para Spine