بررسی اثر بخشی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.369
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی
2دانشگاه ازاد
3کارشناس ارشد پژوهشگاه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: فعالیت های ورزشی از دوران پیش دبستانی تا فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، توسعه مهارتهای عصبی عضلانی، توسعه توانمندی های جسمانی و توسعه توانمندی های اجتماعی و روانی را بدنبال خواهد داشت. ورزش در خارج از مدارس و دانشگاه ها فرصتی برای تفریح و بهتر گذرانیدن اوقات فراغت است. پس با کسب عادت ورزشی در دوران تحصیل و بویژه در مقطع دانشگاه فرصت مناسب برای انجام فعالیت‌های ورزشی در مراحل بعدی زندگی ایجاد می شود و بدین ترتیب شانس زندگی سالم برای افراد افزایش می یابد. در صورت تعهد در تداوم به فعا لیت های ورزشی، الزاماً به کیفیت زندگی افزوده می شود.
روش شناسی: بدین منظور نمونه‌ای شامل 362 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد بجنورد، شیروان و اسفراین به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدندو با استفاده از پرسشنامه‌ رضایت موکلین (1991) متغیر مورد نظر، اندازه‌گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی LSD، آزمون فریدمن همچنین ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل برای آزمون فرضیه‌ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین اثر بخشی فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه دانشگاه‌های خراسان شمالی تفاوت معناداری وجود دارد و بین جنسیت دانشجویان با میزان شرکت در فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین موفقیت تحصیلی دانشجویان و شرکت آنان در فعالیت‌های ورزش رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل ازآزمون فریدمن نشان می دهد که مهمترین عامل اثربخش در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه در دانشگاههای استان خراسان شمالی شامل بالا بردن برآورد نیاز حرکتی، برگذاری موثر برنامه و تخصص کارشناسان فوق برنامه می‌باشند. از طرف دیگر ضعیف ترین عامل دوست یابی و کسب تجربه دانشجویی است.
بحث و نتیجه گیری: توزیع نامناسب تاسیسات ورزشی در دانشگاه‌های آزاد و تفاوت میزان توجه مسئولان دانشگاه‌ها در اجرای فوق برنامه ورزشی وضعیت های مختلفی را به وجود آورده است. پیشنهاد می شود به عوامل اثربخشی برای شرکت بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی توجه شود و عواملی که دارای اهمیت بیشتری هستند با توجه به یافته‌های برخاسته از این تحقیق در اولویت قرار گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effectiveness of extracurricular sports activities: The Islamic Azad University of Northern Khorasan province
Authors
Nazanin Rasekh, Hossein Roshan, Mohamad Sarreshte Dari
Abstract
Introduction: Sport activities begin in preschool and continue up until graduation from college or university. These activities lead to the development of neuromuscular skills and physical, social and psychological capacities. Outside school or college/university, sports provide a source of entertainment and recreation. Therefore, developing sporting habits throughout the years of education, particularly in college/university, paves a smooth way for sport activities in later stages of life, hence increase the chances of a healthy life for individuals. If continued with commitment and persistence, sports activities would duly increase the quality of life (Chelladurai, 1999).
Methodology: For the purpose of this study, 362 students from the Islamic Azad University of Bojnord, Shirvan, and Esfarayen were chosen through random selection and the study variable was measured using the satisfaction questionnaire developed by Mocklin (1991). Variance analysis, LSD post hoc test, Friedman test were used for the data analysis, while the Pearson correlation coefficient and the T-test were used for testing the hypotheses.
Results: The results showed that there was a significant difference in terms of the effectiveness of extracurricular sports activities between the colleges of the Northern Khorasan Province. Also, there was a positive relationship between student gender and the level of participation in extracurricular sports activities. Furthermore, there was no meaningful relationship between academic success of students and participation in sports activities. The Friedman test results indicate that the most important effective factors in extracurricular sports activities in the colleges of the Northern Khorasan province include raising the motor movement estimates, effective program implementation, and specialization of the extracurricular experts. On the flip side, the weakest factors were friends-making and student-life experience.
Discussion: The lack of an equitable distribution of sporting facilities in the colleges of the Islamic Azad University and the different degrees of attention that are devoted to extracurricular sports activities by the officials have given rise to different situations. It is recommended that more attention will be directed to the effective factors that encourage more student participation in extracurricular sports activities with prioritized attention paid to the effective factors based on this study findings.
Keywords
Sports activities, Extracurricular, Islamic Azad University