بررسی سطوح کنترل سلسله مراتبی هماهنگی دودستی با استفاده از تحقیق انتقال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.37
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
چکیده
مقدمه: الگوهای هماهنگی دو‌دستی نامتقارن نسبت به متقارن، به دشواری انجام می شود. اخیراً محققین تشخیص داده‌اند قیودی وجود دارد که تولید این حرکات را با چالش مواجه می کند. قیود عصبی می‌توانند در سطوح مختلف سیستم عصبی مرکزی، هم در طول مرحله‌ی برنامه‌ریزی و هم در حین اجرای تکلیف دو‌دستی رخ دهد. با این وجود تحقیقات انتقال در تکالیف دودستی نشان می دهد که سطوح مختلفی از کنترل سلسله مراتبی عصبی در این حرکات وجود دارد.
روش شناسی: شرکت کنندگان این پژوهش 70 نفر راست دست بودند که در هفت گروه آزمایشی متفاوت (هر گروه ۱۰ نفر) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل شامل قلم نوری با حسگر ویژه، لپ تاپ، دستکش ویژه و مترونوم بود. شرکت کنندگان هرگروه تکالیف مربوط به خود را در سطوح مختلف دشواری (نامتقارنی در جهت، اثرجاذبه، سرعت، دامنه، جهت- سرعت، اثرجاذبه- سرعت و اثرجاذبه- دامنه) تمرین می کردند. پیش آزمون و پس آزمون انتقال در هرگروه به عمل آمد (تلفیق سه پژوهش مختلف).
یافته ها: نتایج نشان داد در گروه‌های نامتقارنی در اثرجاذبه، جهت و جهت-سرعت انتقال مثبت بود؛ در حالی که در گروه های نامتقارنی از نظر سرعت و اثرجاذبه- سرعت انتقال صفر، و در گروه‌های نامتقارنی از نظر دامنه و اثرجاذبه- دامنه، انتقال منفی است.
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در تفاسیری که بر اساس نظریه های سلسله مراتبی صورت می‌گیرد باید بیش از دو سطح برای کنترل حرکات دودستی در نظر گرفت و سطوح متفاوتی از دشواری تکلیف را لحاظ کرد و هر ویژگی از نامتقارنی خود به تنهایی و در ترکیب با ویژگی هایی دیگر که جفت شدگی قوی تری ایجاد می‌کنند، سطوح کنترلی سطح بالاتری را درگیر می کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of hierarchical control of bimanual coordination using transfer research
Authors
Mehdi Namazizadeh, Mohammadreza doustan, Zahra Baghernezhad
Abstract
Introduction: Asymmetrical than symmetrical bi-manual coordination patterns, it is hard to be done. Recently, researchers have recognized that there are constrains to perform these movements pose challenges. Constrains of the central nervous system can occur at different levels and in the planning and execution of bi-manual task. However, transfer research in bi-manual tasks shows that different levels of hierarchical control of nervous system are in such movements.
Methodology: The study participants were 70 right handed men in seven different experimental groups (n=10 per group). Instruments used in this study included pen mouse, laptop, special gloves and metronome. The subjects of the research were eight grade, right-handed students (mean age, 14.2±0.13) formed (N=10). Participants of each group assignments at different levels of difficulty (asymmetric direction, effect of gravity, speed, amplitude, direction, speed, effect of gravity-speed and effect of gravity- amplitude) were practicing. Pre-test and post-test in all groups were transfer (combining three different research).
Results: The results showed that in direction, effect of gravity, direction, speed, effect of asymmetries group, transfer to vice versa pattern is positive. However, in speed and gravity-speed groups is zero, and in amplitude and gravity- amplitude transfer to vice versa pattern is negative.
Discussion: Seems interpretations that are made on the basis of the hierarchical theory should be considered more than two levels of control bimanual movements, In other words, different levels of difficulty of the task. Each asymmetric feature alone and in combination with other features that are more powerful coupling, hierarchy of control is in higher level.
Keywords
Bi-manual coordination, Asymmetry, Nervous system, Hierarchical theory