طراحی و تدوین مدل توسعه سرمایه انسانی در ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.370
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس
2عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: محیط‌های ورزشی، محیط‌هایی پویا و متغیر هستند و ماهیت محصولات ورزشی غالباً خدماتی است. در چنین محیط‌هایی انسان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ازاین‌رو توسعه قابلیت‌ها و به‌تبع آن توسعه انسانی می‌تواند به بهبود شاخص‌های عملکردی در سطوح ملی و بین‌المللی منجر شود. به‌منظور رسیدن به توسعه پایدار در ورزش باید قابلیت‌های انسانی شناسایی شده و زمینه‌ها و بسترهای لازم برای توسعه آن‌ها تعیین شوند. هدف از اجرای این تحقیق ارائه مدلی برای توسعه سرمایه انسانی در ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت است.
روش شناسی: این تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در مورد قابلیت‌های انسانی در عرصه‌ ورزش انجام شد. همچنین این تحقیق بر مبنای جستجوی داده‌ها، دارای ماهیت کیفی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. به‌منظور ارائه یک مدل نظام‌مند و شماتیک از یافته‌های برخاسته از داده‌های کدگذاری شده، سعی شد که از رویکرد ساخت‌گرا در نظریه داده بنیاد که توسط چارمز (2006) ارائه‌شده استفاده شود. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. درمجموع 17 مصاحبه با خبرگان و متخصصان و 2 گروه کانونی انجام شد. درواقع نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت (17 مصاحبه و 2 گروه کانونی) که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید.
یافته ها: مدل نهایی تحقیق بدین‌صورت ارائه شد که قابلیت‌های انسانی در ورزش شامل سه سطح قابلیت‌های بنیادی، قابلیت‌های حمایتی و قابلیت‌های عملیاتی هستند. همچنین عوامل تبدیل قابلیت‌ها به کارکرد دارای سه سطح عوامل تبدیل فردی، عوامل تبدیل ساختاری و عوامل تبدیل زمینه‌ای هستند. برای تبدیل قابلیت‌های انسانی در ورزش به کارکردهای مطلوب نیاز است که الزاماتی رعایت شود که عبارت‌اند از اقتضائات اخلاقی کنش اجتماعی، فرصت‌های قانونی، آزادی‌های مدنی، تضمین شفافیت، تأمین حمایتی، تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی. در صورت توسعه قابلیت‌های انسانی، پیامدهای آن شامل توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی- سلامتی، صنعتی، اخلاقی- مذهبی، تربیتی و امنیتی است.
بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی‌که توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای ورزشی، بهبود سطح عملکرد و درآمد، افزایش دانش و مهارت، ظرفیت‌های عملکردی در ورزش، رشد اقتصادی و کاهش محرومیت‌های اجتماعی- فرهنگی دارد، توجه و شناسایی قابلیت‌های انسانی در ورزش و تعیین سطوح توسعه آن‌ها از اهمیت والایی برخوردار است؛ بنابراین باید اقدامات لازم برای توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش در سال‌های اولیه زندگی از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تعیین ساختارهای مناسب و همچنین فراهم آوردن محیط‌ها و بسترهای مطلوب انجام شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Designing the model of human capital development in sport based on the capability approach
Authors
Rasool Norouzi Seyed Hossini, Mohammad Ehsani, Hashem Kozechian, Mojtaba Amiri
Abstract
Introduction: Sport environments are dynamic and variable and sport products are usually of a service-providing nature. In such environments, man plays a very important role. Therefore, the development of capabilities and, in consequence, human development can lead to the improvement of performance indicators in the national and international levels. Human capabilities in sport should be identified and the necessary contexts and backgrounds for development should also be determined in order to achieve sustainable development in sport. This study aims to propose a model for the development of human capabilities in sport with an emphasis on capability approach.
Methodology: The research was conducted with an exploratory nature to expand the pertaining knowledge and understanding available in sport. In addition, this study is a qualitative one in terms of data wherein the strategy of grounded theory has been utilized. It was tried to employ the constructive approach in the grounded theory proposed by Charmz (2006) in order to provide a systematic and schematic model of the findings obtained from the codified data. It is noteworthy that purposive sampling and snowball sampling technique were used to go for in-depth interviews. In total, the number of 17 interviews with experts and specialists and two focus groups was performed. Indeed, the sampling was kept on up to the point (17 interviews and 2 focus groups) that the research reached theoretical saturation and adequacy.
Results: Data analysis revealed that human capabilities in sport entail three levels of fundamental, supportive, and operational capabilities. In the same way, the factors transforming capabilities to functions contain three levels of individual, structural and contextual transforming factors. Some requirements as follows should be followed in order to transform human capabilities to desirable functions: moral demands of social action, legal opportunities, civil liberties, transparency guarantee, providing support, economic facilities, and social opportunities. In case of the development of human capabilities, there will be some consequences, such as cultural, economic, social, political, health care, industrial, religious, moral, educational, and security development.
Discussion: Since the development of human capabilities in sport exerts an important role in the actualization of sport talents, improvement of performance and income levels, increase of knowledge and skills, boost of performance capacities in sport, economic growth, and decrease of socio-cultural deprivations, the attention to and identification of human capabilities in sport and determination of their development levels are of utmost importance.
Keywords
Human capabilities, Development, Sport, Human capital, Qualitative method