ارتباط بین ویژگی های شخصی با عوامل سازمانی و محیطی کارآفرینی در بین دانشجویان علوم ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.371
کد مقاله : 3315-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه پیام نور مرکز تهران جتوب
چکیده
مقدمه: امروزه نیاز به دانش آموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته و هدف بسیاری ازدانشگاههای معتبـر جهـان، پـرورش دانـشجویان و در نتیجـه دانـش آموختگـان کـارآفرین می باشد. کارآفرینی توجه زیادی را در طول 20 سال گذشته دریافت کرده است. رویکرد ویژگیهای شخصیتی براین فرضیه تاکید میکند که کارآفرینان ویژگیها، دیدگاهها، و ارزشهایی دارند کـه یـک نیـروی محـرک بـرای آنها فراهم کرده و آنها را از دیگران متمـایز مـیکنـد.
روش شناسی: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصی با عوامل سازمانی و محیطی کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی انجام شد که از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و به روش توصیفی همبستگی بوده، همچنین از لحاظ اجرا، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان تربیت بدنی کشور تشکیل میدهد که از میان آنها با استفاده از جدول گرجس مورگان 384 نفر به صورت خوشه ای انتخاب شد. روش تحقیق فرضیه ها به روش همبستگی است که به صورت میدانی انجام شد و به منظور مطالعه و بررسی اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی معتبر و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (a= 0/88) استفاده شد. روش آماری این پژوهش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss 22 انجام گرفت.
یافته ها: در این پژوهش نتایج نشان دهنده آن است که ویژگی های شخصی افراد رابطه معنی داری با عوامل سازمانی و محیطی کارآفرینی دارد، به طوری که جنسیت، سن و مقطع تحصیلی آنها بر ویژگی های کارآفرینانه ی آنان تاثیرگذار می باشد.
بحث و نتیجه گیری: لذا از آنجا که اغلب نمونه تحقیق دانشجو بوده و سابقه اشتغال ندارند و با توجه به نتایج حاصل از تحقیق میتوان ویژگی های شخصی را از عوامل مهم و موثر بر میزان کارآفرینی و عوامل سازمانی و محیطی این قشر از دانشجویان دانست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Relationship between personal characteristics and organizational-environmental factors of entrepreneurship among the sport sciences students
Authors
Moloud Fathi
Abstract
Introduction: Today, the need for entrepreneur graduates and students has increased and the aim of many prestigious universities is the training of the students and consequently entrepreneur alumni. Entrepreneurship has received much attention during the past 20 years. The approach to personality traits emphasizes on this assumption that entrepreneurs have attitudes, attributes and values which a driving force has provided for them and distinguishes them from others.
Methodology: This study aimed to investigate the relationship between personal characteristics and organizational-environmental factors of entrepreneurship among the physical education students. This research has been an applied research and descriptive correlational method was used. Also, in terms of implementation there was a survey. The population of the study included all students of the Physical Education around Iran، by the means of Grjs Morgan table, 384 participants were selected in clusters. The methodology was based on correlation which was performed in field study method. In order to study and survey the research purpose, a questionnaire that face and content validity and reliability by Cronbach's alpha coefficient (a=0.88) was used. Statistical method of the research was descriptive and inferential which was analyzed by SPSS 22 software.
Results: The results show that personal characteristics of the participants have a significant relationship with organizational-environmental factors of entrepreneurship; so that gender, age and level of education influence on their entrepreneurial features. Since, the majority of the research sample consists of the students with no employment experience and according to the results of the research, the personal attributes are considered as important factors affecting the entrepreneurship level and organizational-environmental factors of this group of students.
Keywords
Entrepreneurship, Personal factors, Environmental factors, Organizational factors