پژوهشی کیفی در باب تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.372
نویسندگان
1دکتری بازاریابی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: امروزه فوتبال پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش دنیا است. در ایران نیز طبق آمارهایی تعداد هواداران تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی بیش از 30 میلیون نفر می‌رسد که نشان از یک بازار بالقوه دارد. با توجه به هزینه بالای باشگاه‌های ورزشی و رقابت فشرده آن‌ها برای جذب سرمایه‌های ورزشی از قبیل بازیکنان، مربیان و امکانات ورزشی جهت کسب رتبه‌های بالاتر ، باشگاه‌ها بدنبال درآمدهای بیشتر از هستند. باشگاه‌های فوتبال دنیا از کانال‌ها و شیوه‌های مختلفی نظیر جذب اسپانسر و حق پخش رسانه‌ای و فعالیت‌های تجاری نظیر فروش البسه، بازدیدها از موزه باشگاه، صدور مجوزها، استفاده از نشان، تورهای تفریحی و ... کسب درآمد می‌کنند در حالی که میزان و تنوع درآمدی باشگاه‌های فوتبال ایران بسیار محدود است. چرا این تفاوت وجود دارد؟ از آنجا که همه فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت افزایش درآمد در حیطه فعالیت‌ها و برنامه‌های بازاریابی قرار دارند و شیوه درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال در واقع فعالیت‌های بازاریابی‌ای هستند که این باشگاه ها جهت کسب درآمدشان انجام می‌دهند؛ لذا توسعه قابلیت‌های بازاریابی و تدوین برنامه‌های بازاریابی مدون برای جذب منابع مالی بیشتر و عملکرد تجاری بهتر می‌تواند راهگشا باشد. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. جامعه تحقیق شامل مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها است که نمونه به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بصورت سوالات باز استفاده شد. سپس داده‌های حاصل از 18 مصاحبه به روش نظریه داده‌بنیاد، تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: کدهای حاصل از مصاحبه‌ها 792 کد بود که پس از تلخیص به 184 کد و سپس به 27 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری حاصل در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه از قابلیت بازاریابی شامل قابلیت‌های ورزش فوتبال، قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های استراتژیک و قابلیت‌های عملیاتی و 3 گروه عوامل تبدیل شامل عوامل تبدیل محیطی، سازمانی و ساختاری جای گرفتند و در انتها مدل مفهومی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات نخبگان طراحی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می‌تواند به عنوان ابزای جهت شناسایی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال و عوامل تبدیل این قابلیت ها به کارکرد (کسب درآمد) مورد استفاده قرار گیرد تا بگونه‌ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Qualitative research about conversion of marketing capabilities to function in Iran Premier League football clubs
Authors
Karim Zohrevandian, Hashem Kozechian, Mohamad Ehsani, Mojtaba Amiri
Abstract
Introduction: Today, football is the most popular sport in the world (Saatchian & Elahi, 2014). Also in Iran, according to statistics, the number of Perspolis, Esteghlal and Tractorsazi team fans is more than 30 million people which represents a potential market (Zohrevandian, 2016). Due to the high costs of sport clubs and their intense competition to attract sport investment such as players, coaches and sports facilities to gain higher rankings, clubs are looking for more revenues (James & Ross, 2004). The world football clubs are making money from various ways and channels such as sponsorship, television rights and commercial activities such as selling clothing, museums, licensing, the use of the logo, tours and etc. While the amount and variety of football club revenues of Iran is very limited (Zohrevandian, 2016). Why is there this difference? Since all activities of organizations and companies are to increase revenue and in the domain of marketing activities and plans and the ways of making money in football clubs, in fact, are marketing activities that these clubs do to earn income; therefore, the development of marketing capabilities and planning of systematic marketing plans could be helpful to attract more funding and better business performance.
The aim of this study was to design the model of conversion of marketing capabilities to function in football clubs of Iran Premier League.
Methodology: This research is an exploratory research with qualitative nature that use of the grounded theory method. Statistical population was all of the football club managers and sport management faculty members selected by Theoretical and Snowball sampling. To collect data, it has been used of deep interviews by open-ended questions. collected data from 18 interviews coded and analyzed by grounded theory method.
Results: Primary codes were 792 that after summarizing codes, they decrease 184 codes and were converted with 27 Axial codes. These codes were classified to 4 groups of marketing capabilities include football capabilities, infrastructure capabilities, strategic capabilities and operational capabilities, and 3 groups of Conversion factors include environmental, organizational and structural conversion factors. Then, at the end, Research Conceptual Model were designed according to research literature and expert ideas.
Conclusion: The proposed model can be used as a tool for identification of football marketing capabilities and conversion factors of this capabilities to function, that logical and systematic manner to do marketing, and gaining income and financial independence club, and solve problems
Keywords
Marketing capabilities, Conversion Factors, Function, Football clubs, Premier League