تاثیر هشت هفته مکمل سازی کلرلا همراه با تمرین استقامتی بر برخی شاخص های دیابتی و عوامل خطرزای قلبی و عروقی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.373
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
3دانشگاه تبریز- عضو هییت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: دیابت نوع دو بیماری اختلالات متابولیکی است که پنجمین علت مرگ و میر در جهان بوده و با افزایش قند خون مزمن تشخیص داده می شود. این بیماری توسط کمبود یا فقدان ترشح انسولین و یا کاهش حساسیت بافتها به انسولین به وجود می آید. زنان مبتلا به دیابت نوع دو به عنوان بخش مهمی از جامعه در معرض عوارض سخت این بیماری قرار دارند. تحقیقات نشان می دهد تمرینات ورزشی و مصرف داروهای گیاهی تا حد بالایی از عوارض بیماری دیابت جلوگیری میکند. امروزه جلبک کلرلا به عنوان یک گیاه دریایی مفید مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف این تحقیق تعیین تاثیر هشت هفته مکمل سازی کلرلا همراه با تمرین استقامتی بر برخی شاخصهای دیابتی و عوامل خطر زای قلبی و عروقی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو می باشد.
روش شناسی: 40زن مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن 3/81±55/85 سال، قد 4/70±157/37 سانتی متر، وزن 10/66±73/83 کیلوگرم و درصد چربی 2/27±35/81 در چهار گروه همگن قرار داده شدند.گروه کنترل،گروه مصرف کلرلا که روزانه 600 میلی گرم در روز کلرلا دریافت کردند،گروه تمرین استقامتی که سه جلسه در هفته تمرین داشتند و گروه مصرف کلرلا همراه با تمرین،که ضمن دریافت مکمل، تمرین هم می کردند. در این تحقیق 24 ساعت قبل از شروع تمرین و 24 ساعت بعد از پایان تمرین خونگیری در حالت ناشتا بعمل آمد و بعد از هشت هفته مداخله شاخص های قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام ،تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. نوع تمرین استقامتی دویدن بود. از آمار توصیفی برای طبقه بندی و در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپروویلک برای بررسی طبیعی بودن داده ها استفاده شد. از آزمون لوون برای همگن بودن واریانسها و از تحلیل واریانس یک طرفه به منظور مقایسه گروه ها استفاده شد.
یافته ها: هشت هفته مکمل سازی کلرلا همراه با تمرین هوازی برمیزان قند خون ناشتا (0/048=P)، تاثیر معنی دار ولی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله (0/351=p) ،کلسترول تام (0/351=p) و تری گلیسرید سرمی(0/483=p) زنان مبتلا به دیابت نوع دو تاثیر معنی داری نداشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 week Chlorella Vulgaris supplementation and endurance training on some indicators of diabetes and cardiovascular risk factors in women with type 2 diabetes
Authors
Behnoush Mazouchi, Ramin Amirsasan, Javad Vakili
Abstract
Introduction: Type II diabetes metabolic disorder is the fifth leading cause of death in the world after infectious diseases, cardiovascular, cancer and trauma which is diagnosed with chronic high blood sugar. The disease by a deficiency or lack of insulin secretion or reduce the sensitivity of tissues to insulin may occur. Women with type II diabetes as an important part of the community at risk for complications of the disease are hard. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks Chlorella supplementation along with endurance training on some indicators of diabetes and cardiovascular risk factors in women with diabetes type two.
Methodology: 40 patients with type II diabetes, with an average age of 55.85 ± 3.81 years, height 157.37 ± 4.70 cm, weight73.83 ± 10.66 kg and percent fat, 35.81± 2.27 ,women were randomly divided into four groups; 1: control group 2: diabetic group that took Chlorella diet (600milgr) for 8 weeks then were do not training 3: training group and 4: Chlorella combined with the practice, while receiving 600 mg daily supplement program based on practice, practice them. After eight weeks of training and supplementation, 24 hours after the end of the exercise, fasting blood samples were taken. Indicators fasting blood glucose, glycosylated hemoglobin, total cholesterol, serum triglycerides were measured. Endurance training consisted of running. Descriptive statistics (mean and standard deviation) for the classification and inferential statistics Shaprvvylk test was used for normality test of data Levon test for homogeneity of variances and one-way analysis of variance was used to compare the groups.
Results: The results obtained eight weeks of aerobic training with Chlorella supplementation on fasting blood glucose (P=0.048) has a significant effect and glycosylated hemoglobin (p=0.351), total cholesterol (p=0.351), triglyceride serum (p=0.483), body weight (p=0.083) and fat mass (p=0.099) does not have a significant effect in women with type II diabetes.
Keywords
cholorella supplementation, Endurance training, cardiovascular risk factor, type2 diabet