اثــر مصــرف حـاد مـکمــل کـورکـومیـن بـر سطــح SOD و GPX پلاســما، متعـاقـب مسـابقـات یـک روزه تـکوانـدو در دختــران نـوجـوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.375
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، زنجان، ایران. Department of Physical Education and Sports Science , Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، زنجان، ایران.
3اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان
چکیده
مقدمه: پیشرفت روز‌افزون علوم ورزشی و یافته‌های نوین در قلمرو ورزش و کاربرد آنها در گسترش و بهبود وضعیت جسمانی و تکنیکی ورزشکاران موجب جهش حیرت‌انگیز رکوردها و اجراهای ورزشی شده است. در مورد اثر فعالیتهای شدید و مسابقات سنگین بویژه در رشته های رزمی بویژه در میان بانوان نوجوان اطلاعات کمی وجود دارد. در حالیکه آسیبهای اکسایشی در این گروه از ورزشکاران با توجه به بنیه ضعیف آنها و ماهیت آسیب زای رشته های آنها می تواند باعث بروز التهابات و آسیبهای مختلف شود، مطالعات کمی در این زمینه صورت گرفته است و ماهیت این آسیبها شناخته شده نیست و بطبع آن اطلاعات کمی هم در مورد روشهای تعدیل و کاهش این آسیبها از طریق مداخلات داروئی و تغذیه ای در این گروه از ورزشکاران وجود دارد. بنابراین ضرورت انجام تحقیقات علمی در مورد امکان بروز آسیبهای اکسایشی و نیز جلوگیری از برزو این آسیبها با استفاده از مکملهای غذائی مختلف احساس می شود.
روش شناسی: این پژوهش به منظوربررسی اثر مصرف حاد مکمل کورکومین بر سطوح SOD و GPX پلاسما متعاقب مسابقات یک روزه در دختران نوجوان تکواندوکار زنجان اجرا گردید.که از طریق بررسی میزان آنزیم های GPX,SOD با اندازه گیری میزان آنزیم ها در خون 20 نفراز ورزشکاران تکواندو نوجوانان دختر زنجان با میانگین سن(1/96±15/13 سال)، قد(2/29±173/17سانتی متر)، وزن(10/83±59/82کیلو گرم)، که همگی سالم بودند و بصورت تصادفی و داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند انجام شد. آزمودنیها و بطور تصادفی به دو گروه مصرف کننده مکمل و پلاسبو (دارو نما) تقسیم شدند. سپس 60دقیقه قبل از انجام فعالیت ورزشی (پیش آزمون) خون گیری انجام شد و 30دقیقه قبل از انجام فعالیت مکمل کورکومین به مقدار 0/7 گرم برحسب هر کیلو گرم از وزن بدن به آزمودنیها داده شد.و 30 دقیقه بعداز انجام فعالیت حاد خون گیری مجدد (پس آزمون) بعمل آمد . از آزمون کولموگراف اسمیرنوف جهت طبیعی بودن داده ها واز آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA)دوسویه جهت مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد (0/05 ≥∞).
یافته ها: با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که مصرف حاد مکمل کورکومین در مسابقات یک روزه موجب افزایش معنی دار در سطح GPX پلاسما در دختران نوجوان تکواندوکار نمی شود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که مصرف حاد مکمل کورکومین درمسابقات یک روزه می تواند تغییرات مثبتی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی دختران نوجوان تکواندوکار داشته باشد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of acute intake of curcumin on SOD & GPX levels of plasma after one day competition of taekwondo in youth girls
Authors
Mahdi Reza Gholizade, Arash Tork Sameni, Fareba Rahpeyma, Parviz Ahmadi
Abstract
Introduction: Increasing progress of sports science and finding new realm of sport and their application in the development and improvement of physical and technical athletes caused boosting incredibly records and sport performances. About the effect of intense activity and heavy competition, especially in the field of combat, and specifically among young women, there is little information. Little information about ways to mitigate and reduce the damage through medicinal and nutritional interventions in this group of athletes. Therefore, scientific research on the feasibility of oxidative damage and prevent damage seems to be with the use of different food supplements.
Methodology: The main objective of this study was to examine the effect of acute consumption of curcumin supplementation on plasma levels of SOD and GPX subsequent one-day tournament in teenage girls doing taekwondo in Zanjan. Through the study of enzymes, GPX, SOD enzymes in the blood by measuring the amount of 20 delegates, girl athletes doing Taekwondo with an average age of (15.13±1.96 years), height (173.17 ± 2.29 cm), weight (59.82 ± 10.83 kg.), who were randomly assigned to either the supplement group and the placebo. Then 60 minutes before the blood work was done and 30 minutes before the activity of curcumin supplement to the 0.7 G per kg of body weight was used. Subjects were divided into the operative word features in the Kolmogorov-Smirnov test for normality hypotheses have been used. Of covariance (ANCOVA) for the comparison of groups and bilateral if the groups were significant.
Results: According to these results, it can be said that acute consumption of curcumin supplementation on friday a day can have positive effects on antioxidant capacity of adolescent girl doing taekwondo. But to express its effects on athletic performance requires further research.
Keywords
Antioxidant, Free radicals, Teenstaekwondo, Curcumin.GPX, SOD