مقایسه آمادگی جسمانی و نیمرخ لیپیدی زنان میانسال فعال و غیر فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.376
کد مقاله : 3328-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
2رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
چکیده
مقدمه: هدف این تحقیق، مقایسه آمادگی جسمانی (حداکثر اکسیژن مصرفی، استقامت، توان، چابکی و انعطاف پذیری) و نیمرخ لیپیدی (تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی خیلی پائین، لیپوپروتئین با چگالی پائین و لیپوپروتئین با چگالی بالا) در زنان میانسال فعال و غیر فعال بود.
روش شناسی: 40 زن میانسال داوطلب 60-40 ساله در دو گروه فعال (20 نفر) و غیر فعال (20 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه فعال در 10 سال گذشته حداقل، یک تا سه جلسه در هفته به صورت مداوم فعالیت ورزشی داشتند و آزمودنی های گروه غیر فعال فعالیت ورزشی خاصی نداشتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تی مستقل انجام شد. همچنین سطح معنی داری آزمون 0/05=α در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی (0/001=p)، استقامت عضلات شکم (0/024=p)، چابکی (0/016=p)، تری گلیسرید (0/034=p)، لیپوپروتئین با چگالی پائین (0/002=p) و لیپوپروتئین با چگالی بالا (0/005=p) دو گروه وجود داشت اما تفاوت آماری معنارداری بین مقادیر توان عضلات پا (0/251=p)، انعطاف پذیری (0/851=p)، کلسترول (0/712=p) و لیپوپروتئین با چگالی خیلی پائین (0/569=p) دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد عدم تفاوت معنادار نیمرخ لیپیدی در دو گروه ناشی از مصرف رژیم های پرچرب و پرکالری در گروه فعال در مقایسه با رژیم کم چرب و کم کالری در گروه غیرفعال است. بنابراین داشتن حداقل یک جلسه فعالیت بدنی در هفته موجب افزایش چشمگیر آمادگی جسمانی و کاهش خطر ابتلاء افراد به بیماری های قلبی- عروقی می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the Physical fitness and lipid profiles in middle-aged women being active and inactive
Authors
Behrouz Haghpanah, Bahram Abedi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare physical fitness (maximum oxygen consumption, endurance, power, agility and flexibility) and lipid profile (triglycerides, cholesterol, very low-density lipoprotein-VLDL, low-density lipoprotein-LDL and High-density lipoproteins-HDL) in middle-aged women being active and inactive.
Methodology: 40 women volunteers aged 40-60 years were divided in two groups, active (n = 20) and inactive (20). Subjects of the active group were continued for physical activity in past 10 years at least; one to three times a week and inactive subjects did not exercise. Data analysis was performed using the t-test. The significance level was considered of α=0.05.
Results: The results showed a statistically significant difference between the values of maximum oxygen consumption (P=0.001), abdominal muscle endurance (P=0.024), agility (P=0.016), triglycerides (P=0.034) , low density lipoproteins (P=0.002) and high-density lipoprotein (P=0.005) the two groups, but no statistically significant difference between the values of the muscles of the legs power (P=0.251), flexibility (P=0.851), cholesterol (P=0.812) and very low density lipoprotein (P=0.569) in both groups.
Discussion: It seems that having no significant difference in lipid profile in two groups is induced due to high-fat and high-calorie diet in the active group compared with the low-calorie low-fat diet inactive. So, having at least one session of physical activity in week leads to dramatic increase in fitness and reduce the risk of cardiovascular disease.
Keywords
Physical fitness, Lipid profile, Active and inactive middle-aged women