اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر سرعت حرکت ساعد در شوت آزاد بسکتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.377
کد مقاله : 3337-10THCONF
نویسندگان
1هیأت علمی
2دانشیار رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ایران
3هیات علمی
4گروه مهندسی پزشکی، واخد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: توجه یکی از مهم ترین محدودیت های اثر گذار بر یادگیری و اجرای انسان است و کانونی کردن آن روشی برای افزایش بازدهی و یادگیری می باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر سرعت حرکت ساعد شوت آزاد بسکتبال بود.
روش شناسی: نمونه آماری این تحقیق بر اساس اطلاعیه قبلی از بین داوطلبین انتخاب و با استفاده از آزمون شوت ثابت بسکتبال، 45 نفر از بین آن ها، انتخاب و در سه گروه 15 نفری تقسیم شدند: گروه کانون توجه بیرونی دور، گروه کانون توجه نزدیک و گروه کنترل. ابزار گردآوری داده‌ها آزمون شوت در جای سریع بود. پس از اتمام جلسه آموزش، از دو گروه تمرکز بیرونی دور و نزدیک آزمون اکتساب با ارائه دستورالعمل آموزشی مربوطه در ابتدای هر دسته کوشش بعمل آمد. آزمون یادداری با یک روز تأخیر بدون دستورالعمل آموزشی انجام گرفت. آزمون انتقال نیز پس از دو ساعت از آزمون یادداری، با تغییر محل پرتاب توپ بدون دستورالعمل آموزشی مربوطه بعمل آمد. در گروه توجه بیرونی نزدیک متغیر زاویه پرتاب و در گروه توجه بیرونی دور متغیر حلقه ارائه و برای گروه کنترل هیچ نوع متغیری ارائه نشد. سرعت و شتاب حرکت ساعد در جلسات آزمون (اکتساب، یادداری و انتقال) با استفاده از دو دوربین بطور همزمان ثبت و با استفاده از نرم افزار کی نوا مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل دوطرفه همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که کانون توجه بیرونی دور نسبت به کانون توجه بیرونی نزدیک بر سرعت حرکت ساعد تأثیر معنی داری دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر با دیدگاه های ارائه شده در مورد کانون توجه در کنترل حرکتی مطابقت داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of external attention focus distance on velocity of forearm in free basketball shot
Authors
Mir Hamid Salehian, Fatemeh Sadat Hosseini, Mohammad Taghi Aghdasi, Behzad Yasrebi
Abstract
Introduction: Attention is one of the most important effective restricting factors in the process of learning and executive actions of the human and its focus can be very effective for increasing the efficacy and learning. The main purpose of this research was to study the effect of external attention focus distance on the velocity of forearm in free shot in basketball.
Methodology: The study was a semi-experimental type of study using pre- and post- test research plan. So, 45 volunteer students have been participated in this regard. After the training session, these divided into 3 groups: Near External, Far External and Control group. Data Collection tool was fixed quick shot test. After the training session, in the acquisition test instructions were provided to near and far the external focus groups was at the beginning of each category. Retention test was carried out a day later with the same conditions but without the instruction. Transfer test was done without any instruction after two hours of retention, by changing the place of the throw (launch angle to the ring). During the test, the mean scores were recorded. For near external group launch angle was given as an instruction and for far external group was provided the ring as the related variable. And for the control group no instruction was provided. Kinematics of motion was recorded during test sessions (pretest, acquisition, retention and transfer) using 4 cameras and analyzed by Kinovea software. The multi variables analysis and the repeated analysis as well as co-variance analysis in p≤0.05% were also used in this study.
Results: The results showed the far external focus of attention has a positive impact towards the near external focus of attention on the velocity of the forearm.
Discussion: The Results of this research matched with the views presented in the focus of attention in motor control
Keywords
Far and near external attention, Velocity, Forearm, basketball