تأثیر تحریکات لمسی‌حرکتی بر رشد جسمانی و رشد حرکتی نوزادان زودرس: یک مطالعۀ طولی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.378
کد مقاله : 3338-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی
3دانشگاه علوم پزشکی سمنان
چکیده
مقدمه: هر ساله 13 میلیون زایمان زودرس در سراسر دنیا رخ می‌دهد که شیوع آن حدود 9 درصد است. نوزاد زودرس به نوزادی اطلاق می‌شود که زیر 37 هفتۀ بارداری به دنیا آمده باشد. بیش از نیم قرن است که مطالعات از ارتباط قوی بین تولد زودرس و اختلالات رشد و تکامل خبر می‌دهند. لذا، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تحریکات لمسی‌حرکتی بر رشدجسمانی و حرکتی نوزادان زودرس بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود که با دو گروه مداخله و کنترل با پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. از میان تمامی نوزادان ایرانی زودرس و سالم بخش نوزادان بیمارستان امیرالمونین (ع) شهرستان سمنان، با سن جنینی 32-37 هفته، 40 نوزاد به صورت هدفمند انتخاب شده و بطور تصادفی به دو گروه 20 نفرۀ تجربی و کنترل تقسیم شدند. مادران گروه تجربی تا تکمیل دورۀ جنینی(40 هفتۀ بارداری)، تحریکات را روزی سه‌ بار و به‌مدت 20 دقیقه بر روی نوزادان زودرس‌شان اعمال نمودند در حالیکه گروه کنترل، تنها مراقبت‌های معمول را دریافت می‌کردند. به منظور سنجش رشدجسمانی از اندازه‌گیری‎های وزن، قد، دور سر، سینه، شکم، بازو و ران نوزادان، بهره گرفته شد. ضمن اینکه ارزیابی رشدحرکتی نوزادان، پس از اتمام مداخله و بعد از گذشت 4 ماه از مداخله با استفاده از آزمون پی‌بادی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس مختلط صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان وزن، اندازۀ دور بازو و دور ران نوزادان گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بطور معناداری بیشتر بود در حالیکه علیرغم افزایش در اندازه‌های قد، دور سر، سینه و شکم نوزادان گروه تجربی، این افزایش معنادار نبود(P≥0.0071).. علاوه بر این، رشد حرکتی نوزادان زودرس گروه تجربی، پس از اتمام مداخله و همچنین بعد از گذشت 4 ماه از اتمام مداخله نسبت به گروه کنترل، بهبود معناداری نشان داد(p≤0/05).
بحث و نتیجه گیری: با توجه نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می‌توان اذعان داشت که تحریکات لمسی‌حرکتی می‌تواند به عنوان یک روش مؤثر و در عین حال غیردارویی موجب بهبود برخی از شاخص‌های اصلی رشدجسمانی نوزادان زودرس گردد. ضمن اینکه، این‌گونه تحریکات در طول دورۀ حساس نوزادی، بر رشدحرکتی آنان نیز اثری بادوام و پایدار را به‌وجود می‌آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of tactile-kinesthetic stimulations on physical development and motor development in preterm neonates: A longitudinal study
Authors
Mansoureh Mokaberian, Mahmood Sheikh, Shamsollah Nooripour
Abstract
Introduction: About 13 million preterm deliveries occur per year around the world, with an overall incidence of about nine percent. Preterm neonate is the birth of a baby at less than 37 week’s of gestational age. More than half a century, studies reported about strong association between preterm birth and development disorders. So, the aim of this study was to investigate the effect of tactile kinetic stimulation on physical development, and motor development in preterm neonates.
Methodology: This study was a clinical trial with two intervention and control groups that conducted with pretest and post test. Among all of Iranian neonates healthy and preterm of Amiralmomenin hospital neonatal unit of Semnan, whit 32-37 gestational age, 40 neonates selected purposefully and divided to experimental and control groups (20 person each group). Then, mothers of Experimental group conducted tactile kinetic stimulation on neonates to Completion of fetal period (40 weeks gestation) for 20 minutes and three times a day whereas, control group received only usual care. In order to measure the physical development it is used of weight, height, head circumference, chest, abdominal, arm and hip circumferences. Also, motor development assessment of neonates, after the intervention and after 4 months of intervention was performed by using Peabody test. To analyze the data, Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) and mixed ANOVA were used.
Results: Results showed that weight gain and circumference of arm and hip in experimental group neonate’s increased significantly, whereas despite the increase in height, head circumference, chest and abdomen circumference of neonates in the experimental group, this increase was not statistically significant (P≥0.0071). In addition, the motor development of preterm neonates in the experimental group, after the intervention and after 4 months of completion of the intervention compared to the control group showed a significant improvement (p≤0.05).
Discussion: Taking the results into consideration it can be concluded that tactile kinetic stimulation can be an effective and non-drug way to improve some of the main indicators of physical development of preterm neonates. Moreover, such stimulation during the critical period of infancy, creates durable and lasting effect on motor development of them.
Keywords
Massage, Physical development, Motor development, Preterm neonate