تاثیر 8 هفته تمرین در آب و مصرف مکمل آبی زعفران بر استرس قلبی و سیستمی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.379
کد مقاله : 3340-10THCONF
نویسندگان
1مرکز سلامتی وتندرستی پردیس
2مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
3دانشگاه آزاد اسلامی
4همکار
5مرکز سلامتی و تندرستی پردیس
چکیده
مقدمه: شایعترین مشکلات جانبی ناشی از شیمی درمانی، استرس و التهاب است که برای مهار این آثار به عوامل غیر دارویی نیاز است. مطالعات نشان می دهد زعفران خاصیت آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدسرطانی دارد. هدف از این مطالعه تعیین آثار مجزا و همزمان مکمل خوراکی زعفران با و بدون 8 هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص‌های مرتبط با استرس میوکارد و سیستمی در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان بود.
روش شناسی: آزمودنی‌های این تحقیق شامل50 زن داوطلب مبتلا به سرطان پستان (با میانگین سنی 4± 38 سال، وزن 5± 78 کیلوگرم، تودة چربی 3± 16درصد) که در مرحلة 3 بیماری بودند و از دارو تاموکسیفن استفاده می کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، تمرین در آب، مکمل زعفران و تمرین در آب+ مکمل زعفران تقسیم شدند. آزمودنی های گروه زعفران و ترکیبی طی 8 هفته روزانه 3000 میلی‌گرم عصاره آبی زعفران دریافت کردند. برنامة تمرین در آب با شدت 50 تا 75 درصد ذخیرة ضربان قلب در استخر اجرا شد. حاصل ضرب دوگانه از طریق ضرب فشار سیستولی در ضربان قلب برآورد شد. مقادیر مالون دی آلدئید نیز به روش الایزا اندازه‌گیری شد.
یافته ها: نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از وجود تفاوت معنادار آماری بین مداخلات مختلف در هر یک از متغیرهای مورد نظر در تحقیق بود. آزمون تعقیبی توکی نشان داد در مقایسه با گروه کنترل تغییر شاخص های میزان تولید فشار (P=0/036) و مدت زمان رسیدن به واماندگی (P=0/009) در گروه تمرین و تغییرات ضربان قلب متعاقب اجرای تست بروس اصلاح شده ، مدت زمان رسیدن به واماندگی (P=0/05) و سطوح مالون دی آلدئید نیز درگروه ترکیبی معنادار بود. همچنین، نتایج آزمون توکی نشان داد، نسبت به گروه ترکیبی، تنها تفاوت در مقادیر مالون دی آلدئید (P=0/023) در گروه مکمل در سطح معناداری بود.
بحث و نتیجه گیری: مصرف مکمل زعفران یا تمرین در آب هر کدام به تنهایی ضربان قلب و فشار خون سیستولی استراحتی، میزان حاصل ضرب دوگانه (DP) و مالون دی آلدئید (MDA) را کاهش می دهد و مدت زمان رسیدن به واماندگی و حداکثر ضربان قلب متعاقب اجرای تست بروس اصلاح شده را افزایش می دهد، تأثیر رویکرد ترکیبی (تمرین + مکمل) معنادارتر از هر یک از رویکردهای منفرد بود. این نتایج نشان می دهد رویکردهای غیردارویی از قبیل مکمل زعفران و تمرین در آب ممکن است از طریق کاهش التهاب و استرس سلولی در بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستان نقش داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 8 weeks training in the water and saffron supplementation on myocardial stress and systemic obese women with breast cancer
Authors
Mohammad ali Tabibi, Majid Bayat, Saleh Soltani, Meysam Sadati, Sadegh Shahmohamadi, Somaye Baharloo
Abstract
Introduction: The most common side problems caused by chemotherapy are stress and inflammation that are required to inhibit the effects of non-pharmacological factors. Studies show saffron antioxidant activity, anti-inflammatory and anticancer there.
Methods: The subjects of this study consisted of 50 female volunteers with breast cancer (mean age 4±38 years, weigh 5±78 kg, body fat 3±16 percent) in stage 3 disease and the study of tamoxifen was used . The subjects were randomly divided into 4 groups: control, water exercise, aquatic exercise + supplement of saffron and saffron supplements were divided. Combined subjects saffron and saffron received 3000 mg daily for 8 weeks. The training program in water at 50 to 75 percent savings heart rate was in the pool. Dual multiplied by multiplying the systolic pressure, heart rate was calculated. Levels of malondialdehyde were also measured by ELISA.
Results: Analysis of variance showed a significant difference between the interventions in each of the variables considered in the study. Tukey test showed that compared with the control group indices amount of pressure (P=0.036) and time to exhaustion (P = 0.009) in the group exercises and changes of heart rate following the implementation of the modified Bruce Test, time to exhaustion (P=0.05) and malondialdehyde levels in combination group was statistically significant. Also, Tukey test results showed that compared to the combination, the only difference in levels of malondialdehyde (P=0.023) in the supplement group were significantly different.
Disscusion: Supplementation with saffron water either alone or workout heart rate and resting systolic blood pressure, the product of the dual (DP) and the levels of malondialdehyde (MDA) reduces the time to exhaustion and maximum heart rate following the implementation of the modified Bruce test increases, the effect of the combination approach (workout + supplement) was more meaningful than any of the individual approaches. The results show that non-drug approaches such as saffron supplements and exercise in water by reducing inflammation and cellular stress may improve the quality of life in patients with breast cancer have a role.
Keywords
Myocardial stress, Aerobic exercise in the water, Saffron, MDA, Overweight