ترک شغلی مربیان نخبه: نقش عوامل تنش زا و فرسودگی شغلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.38
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
2دانشگاه ارومیه
3استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: افزایش رقابت و تغییرات زیاد در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان ها را ملزم به حفظ نیروهای مستعد خود می نماید، اما سازمان‌ها همواره از ترک شغلی نیروهای مستعد و با ارزش خود زیان می‌بینند. چرا که هزینه های زیادی برای آموزش، تربیت و آماده سازی این نیروها صرف شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل تنش زا و فرسودگی شغلی در ترک شغلی مربیان نخبه بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مربیان حاضر در لیگ های برتر، ملی و المپیادهای دانشگاهی شاغل در استان آذربایجان غربی بود. نمونه بصورت کل شمار به تعداد 60 نفر تعیین شد برای گردآوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1991) ، پرسشنامه عوامل تنش زای شغلی و پرسشنامه ترک شغلی کامن (1979) استفاده شد. جهت تجزیه‌و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و نرم افزار spss 22 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معنی داری بین عوامل تنش زا و فرسودگی شغلی با ترک شغلی مربیان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسون مشخص نمود حدود 46 درصد از واریانس ترک شغلی مربیان نخبه توسط متغیر های عوامل تنش زا و فرسودگی شغلی قابل تبیین است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر با برخی از نتایج اسکندرنژاد و عابدینی (1394)، علیزاده (1386) و وفلدنس (1983) همخوان است. یافته‌های علمی نشان می دهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود (تت و می یر، 1993)؛ یعنی، کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی‌کنند، بلکه تمایل به ترک شغل را به صورت تدریجی در خود پرورش می دهند. با توجه به میزان هزینه، زمان ، آموزش و آماده سازی مربیان تا مرحله حرفه ای و نخبگی در ورزش اهمیت توجه به مولفه ترک شغلی و عوامل موثر بر آن بسیار مهم و ضروری است. نتایج نشان داد عوامل تنش زا و فرسودگی شغلی از عوامل موثر بر ترک شغلی مربیان بود لذا توجه به کاهش این عوامل برای مدیران و مسولین ورزشی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Elite coaches leaving job: The role of job stress and job burnout
Authors
Zeynab Rostami, Leila Pourali, Morteza Fatah Poor Marandi, Seyed Mohamad Kashef
Abstract
Introduction: Increased competition and changes in the field of human resources management requires organizations to keep track of your talent. But always leaving organizations vulnerable to forces and their valuable suffer job. Because it costs a lot for education, training and preparation of these forces is spent. The aim of study was to investigate the role of stress and burnout in elite coaches leave the job.
Methodology: The research method was correlation. The population of all the top coaches in the league, national and academic Olympiad was working in West Azerbaijan province. The sample was determined as the total number to 60. For data collection it is used job burnout Maslach & Jackson (1981), questionnaire of job stressors and common job withdrawal scale (1979). Software for data analysis and regression analysis were used spss22.
Results: The results showed a significant association between stress and burnout and quit their job coaches. Regression results also showed that about 46 percent of the variance in job left by elite coach’s variables stress and burnout can be explained.
Discussion: Our results with the results Eskandarinejad and Abedini (1394), Alizadeh (1386) and Vefeldans (1983) consonants. Scientific findings show that leaving job of conscious and deliberate intention to leave the organization due to be employed (Tett and Meyer, 1993); that is, people do not leave organizations at once, but gradually growing desire to leave the job for the day. Due to the cost, time, training and preparation of coaches to the professional and elite sports; according to leave important component of employment and factors affecting it is very important. The results showed that stress and burnout of the factors affecting quit the job coaches Therefore, it is recommended to reduce the factors for managers and sports officials.
Keywords
Leave the job, Coaches, Job burnout, Stressors