تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر پاسچر، قدرت و انعطاف پذیری عضلات شانه افراد مبتلا به سر به جلو و شانه گرد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.380
کد مقاله : 3342-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی
2وزارت علوم
3دانشجو
چکیده
مقدمه: ناهنجار یهای سر و شانه به جلو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و در غالب افراد مبتلا، به صورت هم زمان دیده می شوند.
هدف: هدف از این پژوهش تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر پاسچر، قدرت و انعطاف پذیری عضلات شانه افراد مبتلا به سر به جلو و گرد شانه ای بود
روش شناسی: به این منظور، 40 شناگر رقابتی دارای ناهنجاری سر به جلوی بزرگ تر از 46 درجه و شانه به جلو بزرگ تر از 52 درجه با میانگین سنی 1/46±21/25 سال، وزن 11/87±62/36 کیلوگرم و قد 10/44±171/16 سانتی متر به صورت هدفمند انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی به دو گروه 20 نفره ی تجربی و کنترل تقسیم شدند. به منظور اندازه گیری زاویه سر به جلو و شانه گرد به ترتیب از گونیامترو دستگاه چهار گوش دو گانه استفاده شد و برای اندازه گیری طول عضلا سینه ای و قدرت عضلات ذوزنقه به ترتیب از متر نواری و دینامومتر استفاده شد. سپس گروه تجربی تمرینات منتخب 8 هفته ای را جرا کردند. میزان تغییرات زاویه سر به جلو و شانه گردو طول عضلا سینه ای و قدرت عضلات ذوزنقه بعد از 6 هفته تمرین اندازه گیری شد. یافته های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی و مقایسه ای تجزیه و تحلیل شد(0/05>P).
یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، نشان داد که میزان زوایای سر و شانه به جلو و هم چنین طول عضله ی سینه ای بزرگ و کوچک و نیز قدرت عضلات ذوزنقه فیبر های قسمت میانی و تحتانی، آزمودنی های گروه تجربی به طور معناداری پس از شرکت در برنامه ی تمرینات اصلاحی تغییر یافت (P = 0/002, P = 0/003, P = 0/01, P = 0/02, P = 0/005, P = 004).
بحث و نتیجه گیری: اجرای یک دوره تمرینات اصلاحی موجب بهبود وضعیت سر به جلو و شانه گرد و و همچنین افزایش طول عضلات سینه ای (بزرگ و کوچک) و نیز افزایش قدرت عضلات ذوزنقه (فیبر های قسمت میانی و تحتانی)، می شود. با توجه به یافته های حاصل از تحقیق حاضر مبنی بر اثر بخشی مطلوب تمرینات اصلاحی در کاهش زوایای سر و شانه به جلو افراد مبتلا و همچنین افزایش طول عضلات سینه ای (بزرگ و کوچک) و نیز افزایش قدرت عضلات ذوزنقه (فیبر های قسمت میانی و تحتانی)، به مجققان و متخصصان پیشنهاد میشود تا برنامه تمرینات اصلاحی استفاده شده در این تحقیق رامورد استفاده قرار دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of corrective exercises on posture, strength and flexibility of shoulder muscles in privates with forward head and rounded shoulder
Authors
Ainollh Sakenapoor, Eynollah Naderi, Yaber Karmalachaab, Ebrahim Dortaj
Abstract
Introduction: Forward head and rounded shoulder abnormalities are associated significantly with each other and in most cases are seen simultaneously. The purpose of this study was to investigate the effects of corrective exercises on posture, strength and flexibility of shoulder muscles in privates with forward head and rounded shoulder.
Methodology: For this purpose, 40 competitive swimmers with deformity of forward head more than 46 degrees and rounded shoulder greater than 52 degrees a mean age 21.25 ± 1.46 years, the weight of 62.36 ± 11/87 kg and height of 171.16 ± 10.44 cm were purposefully selected. The subjects were randomly divided into two groups of 20 experimental and control groups. The subjects, randomly, were divided into two experimental and control groups. Goniometer and Double-square device were used in order to measure the angle of forward head and rounded shoulders, respectively; and meter and dynamo-meter was used to measure the Pectorals Muscle Length and trapezius muscle strength, respectively. Then experimental groups carried out an 8-week exercises program. Head angle changes of the subjects and length the muscles pectoral and power trapezius muscles before and after 6 weeks were measured. Data were analyzed using descriptive and comparative statistical methods. (p≤0.05).
Findings: Analysis of the findings revealed that subjects in the experimental group including the angles of head and forward shoulders as well as the length of small and large pectoral muscle, and the strength of the trapezius muscles of middle and lower fibers were significantly changed after participating in a program of corrective exercises (P = 0.002, P = 0.003, P = 0.01, P = 0.02, P = 0.005, P = 004).
Results: The implementation of a corrective exercises causes to improve the forward head and rounded shoulders and also increase pectorals minor and major muscle length as well as strength of trapezius muscle (middle trapezius, lower trapezius).
According to the findings fro studying about the effect of corrective exercises to reduce the angle of the head and shoulders forward sufferers and also increase the length of pectoral muscles (major a minor) and also the trapezius muscle strength (fiber mid and lower part). It is suggested that Researchers and experts used Corrective exercise program in this study.
Keywords
forward head, rounded shoulder, Pectorals Muscle length