اثر مصرف عسل کُنار بر آسم ورزشی در دختران شناگر نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.381
کد مقاله : 3343-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی-تغذیه و ورزش،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: ورزش از شایعترین عوامل مستعدکننده حملات آسم می‌باشد. ورزشکارانی که در برنامه تمرینی و مسابقه‌ای سنگین درگیر هستند، استعداد بیشتری برای ابتلا به عفونت مجاری تنفسی فوقانی دارند. برخی شواهد پژوهشی نشان داده‌اند که مصرف عسل به عنوان یک آنتی اکسیدان و همچنین یک منبع کربوهیدراتی در هنگام تمرینات سنگین و درمانده ساز هوازی به بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک می‌کند.
روش شناسی: 16 دختر شناگر نخبه با میانگین سنی 1/89±12/44 سال، قد 18/48±141/63 متر، وزن 16/72±43/25 کیلوگرم، درصد چربی 1/64±7/81 و ترکیب بدن 526/21±4387/4 بودند. این افراد مبتلایان احتمالی به آسم ورزشی بودند که از بین 35 شناگر نخبه توسط پرسشنامهISAAC شناسایی و به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی عسل کُنار را سه بار در روز و دوز سوم را یک ساعت قبل از خواب شبانه و در هر وعده 2.5 میلی لیتر مصرف کردند و هم زمان به تمرینات شنا به مدت 8 روز متوالی پرداختند و گروه کنترل بدونه مصرف عسل به تمرینات شنا پرداختند. برای بررسی تغییرات کورتیزول و ایمونوگلوبولینA نمونه بزاقی آزمودنی‌ها روز اول و آخر جمع‌آوری گردید و پس از پایان دوره مجددأ پرسشنامهISAAC را تکمیل نمودند.
یافته ها: تفاوت‌های قبل و بعد از آزمون گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد مصرف سه بار در روز عسل کَنار به مدت 8 روز باعث کاهش معنی‌دار کورتیزول بزاقی، افزایش ایمونوگلوبینA و کاهش علایم آسم ورزشی می‌شود.
بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که مصرف عسل کَنار می‌تواند باعث کاهش آسم در دختران شناگران نخبه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of konar honey on sports asthma in elite swimmers
Authors
Fatemeh Hadi, Farhad Rahmani nia
Abstract
Introduction: It is an exercise of the most common risk factors of asthma attacks. Athletes who are involved in heavy training and competition programs, are more prone to upper respiratory tract infection. Some research evidence have shown that consumption of honey as an antioxidant and is also a source of carbohydrates in heavy and exhaustive aerobic exercise helps to improve immune function.
Methodology: 16 elite female swimmers with a mean age 12.44±1.89 years, height 141.63±18.48, weight43.25±16.72 kg, fat percent 7.81±1.64 and BMI 4387.4±526.21 were chosen. These people are likely asthma sufferers who were selected among 35 elite swimmers identified by ISAAC questionnaire and randomly divided in two groups. Experimental subjects consumed konar honey three times a day and the third dose one hour before sleep and received 2.5 ml per serving and also have time to swim training for 8 consecutive days and a control group without the use of honey began to practice swimming. To investigate changes in Cortisol and salivary immunoglobulin A samples were collected from subjects first and last day and ISAAC questionnaire was completed after the end of the period.
Results: Differences before and after the experimental group compared with the control group showed consumption of konar honey three times a day for 8 days significantly reduced salivary Cortisol, immunoglobulin A increased and reduce the symptoms of asthma exercise.
Discussion: This study showed that the use of honey can reduce asthma in elite swimmers.
Keywords
Asthma Sports, Konar Honey, Swimmers, immunoglobulin A, Salivary Cortisol, Questionnaire ISAAC