تاثیر یک دوره فعالیت هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.382
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی,دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش,دانشگاه تهران,تهران,ایران
چکیده
مقدمه: اثر فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل ها بر کاهش آثار رادیکال های آزاد شده در افراد دیابتی به خوبی شناخته شده نیست.از آنجا که اسپیرولینا (مکمل گیاهی جلبک سبزـ آبی)یکی از غنی ترین منابع پروتئینی وآنتی اکسیدانی است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی (TAC,SOD,MDA) در بیماران دیابتی بود. روش شناسی: 32 مرد کم تحرک مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 40 سال به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند.برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی،3جلسه در هفته با ضربان قلب 65- 60 درصد حداکثر ضربان قلب بود. گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا مصرف می کردند.خون گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد.
یافته ها : MDA پس از 8 هفته در گروه های تمرین،مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش و سطوح TACوSOD افزایش معنی داری یافت(P ≤ 0/05) .همچنین پس از 8 هفته بین مقادیر MDA در گروه تمرین و تمرین همراه با مکمل،اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P≤ 0/05). بحث و نتیجه گیری: تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند باعث بهبود تعادل پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شده و از استرس اکسایشی ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8-week aerobic exercise with Spirulina supplementation consumption on Peroxidant and Antioxidants indicators in men with Type 2 Diabetes
Authors
Babak Hooshmand Moghadam, Taymaz Davallo
Abstract
Introduction: The influence of physical activity with supplement consumption on the decrease of free radicals effects is not well known during exercise. Spirulina (Herbal Supplement green algae – blue) is one of the richest sources of protein and antioxidants. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of 8-week exercise with Spirulina consumption on Peroxidant and Antioxidants indicators (TAC, SOD, MDA) in men with type 2 diabetes.
Methodology: 32 sedentary men with type 2 diabetes participated in this study with average age of 40 years and with no history of regular exercise that were randomly divided into 4 groups: control (C), exercise (E), supplementation (S) and exercise + supplementation (E+S). Training programs were 45 minutes of aerobic exercise, 3 times in week with 60-65% of maximal heart rate. S and E+S groups consumed Daily 2 tablets of 500 mg Spirulina. Blood samples were taken in two phases (before and after 8 weeks) following 10 to 12 hours of being fasted.
Results: MDA decreased significantly, but SOD and CAT levels increased sharply in E, S, E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0.05). Also there was a significant difference between MDA in E and E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0.05).
Discussion: The results showed that regular aerobic exercise with Spirulina consumption can improve Peroxidant and Antioxidant balance in men with type 2 diabetes and prevent exercise-induced oxidative stress and also diabetes
Key words: Aerobic Exercise; Antioxidant; Peroxidant; Spirulina; Type 2 Diabetes
Keywords
aerobic exercise, Antioxidant, Peroxidant, Spirulina, Type 2 diabetes