تأثیر یک جلسه فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل امگا-3 و ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.384
کد مقاله : 3350-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده
مقدمه: فعالیت ورزشی شدید، به عنوان یک عامل فیزیولوژیک استرس‌زا می‌تواند موجب القای سنتز فاکتورهای التهابی در بدن شده و با تأثیراتی که بر سیستم‌های حیاتی درگیر در فعالیت از جمله دستگاه تنفسی می‌گذارد، عملکرد ورزشکار را تحت تأثیر قرار داده و گاهی مختل سازد. عارضه‌ای که از آن به برونکواسپاسم ناشی از ورزش (EIB) نام برده می‌شود. در جهت نابودی رادیکال‌های آزاد و کاهش تأثیرات EIB مصرف اسیدهای چرب امگا-3 به دلیل خاصیت ضدالتهابی و ویتامینC به عنوان آنتی‌اکسیدان قوی رویکردی ضد دارویی‌ست که در اینباره پیشنهاد می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل امگا-3 و ویتامینC بر عملکرد ریوی ورزشکار مبتلا به برونکواسپاسم خفیف ناشی از ورزش بود.
روش شناسی: 36 ورزشکار با میانگین سنی 0/37±21/38 سال، BMI 21/77±0/64 kg/m2 و VO2max 50/119±2/00 ml/kg/min انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه مساوی مکمل امگا-3 (کپسول 1000میلی‌گرمی روغن‌ماهی 180‌میلی‌گرم‌EPA و 120‌میلی-گرم‌DHA/روزانه)، ویتامینC (پانصد میلی‌گرم قرص جویدنی ویتامینC/روزانه) و کنترل تقسیم شدند. پیش و پس از 21 روز مکمل‌یاری و پس از یک جلسه فعالیت درمانده‌ساز هوازی (تردمیل آستراند)، آزمون عملکرد ریوی از آزمودنی‌های سه گروه به عمل آمد.
یافته ها: نتایج نشان میدهد، مقادیر VC, FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, MVVدر انتهای برنامه مکمل‌رسانی در هر سه گروه نسبت به پیش آزمون تفاوت معناداری نداشت (0/05< p)؛ همچنین بین سه گروه در شاخص‌های اندازه‌گری شده، تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05< p).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه به نظر میرسد، مصرف کوتاه مدت مکمل امگا-3 و ویتامینC تاثیر معناداری بر فاکتورهای تنفسی ندارد و راهکاری مناسب برای کاهش تأثیر EIB خفیف نمی‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of an acute aerobic exercise with Omega-3 and Vitamin C supplementation on pulmonary function in athletes with EIB
Authors
Maryam Dehghanianfard, Mohsen Ghanbarzadeh, Farzaneh Jafarei
Abstract
Introduction: Intense exercise activity, as a physiological stress factor can cause inducting synthesis of inflammation factors in the body and its impact on vital systems involved in activity such as respiratory system, can impair athlete performancewhich is called exercise-induced bronchospasm (EIB). In order to destroy free radicals and reduce the effects of EIB, consuming omega-3 fatty acids as an anti-inflammatory and vitamin C as a powerful antioxidant, is suggested as an anti-pharmaceutical approach. The aim of this study was to evaluate the effect of acute aerobic exercise along with omega-3 and vitamin C supplementation on pulmonary function in athletes with mild EIB.
Methodology: 36 athletes with mean age 21.38±0.37 years, BMI 21.77±0.64 kg/m2 and VO2max 50.19±2.00 ml/kg/min were selected and randomly divided into three groups: supplement omega-3 (fish oil capsules, 1000 mg 180 mg EPA and 120 mg DHA/day), vitamin C (500 mg chewable tablets of vitamin C/day) and control groups. Pulmonary function test was performed in three groups before and after 21 days of supplementation and after an exhaustive aerobic exercise (treadmill Strand).
Results: The results showed at the end of 21 days of taking supplements, there was not significantly difference between VC, FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, MVV in all compared to pretest (p>0.05), also there was no significant difference between groups in these factors (p>0.05)
Discussion: According to this study, it seems taking short term of Omega-3 and Vitamin C supplement has no significant effect on respiratory factors and it is not a way to reduce the impact of mild EIB.
Keywords
Exercise-Induced Bronchospasm, Omega-3, Vitamin C