پیاده سازی مدل مهندسی مجدد فرایند کسب و کار در بازارهای داخلی با رویکرد فروش لوازم ورزشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.385
کد مقاله : 3352-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
مقدمه: سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تأثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. با توجه به ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان، شرکتها در راستای نیل به اهداف استراتژیکشان مانند وفاداری به برند خود و در نتیجه تضمین خرید مجدد، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزش های مشتریان و راههای ایجاد یک رابطه بلند مدت با آنها می باشد با توجه به اهمیت مهندسی مجدد در فرایندهای کسب و کار، تحقیق حاضر به بررسی پاسخ به این سوال که پیاده سازی مدل مهندسی مجدد در بازارهای داخلی چه تاثیری در فروش لوازم ورزشی دارد؟ می پردازد.
روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر استراتژی از نوع توصیفی و پیمایشی است. جمع آوری داده ها به شکل میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق را فروشگاه های لوازم ورزشی معتبر داخلی و نمایندگی برند های خارجی تشکیل دادند. که حدود ۲۰ فروشگاه بزرگ داخلی و سه برند معتبر آدیداس و نایک و پوما به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شرکت های تولید کننده لوازم ورزشی و فروشگاه های عرضه کننده در داخل کشور هم از نظر استراتژی و سطح فروش و بازاریابی نسبت به رقبای خارجی خود در بازار داخلی از جایگاه ضعیفی برخوردارند. دلایل برتری رقبای خارجی نسبت به شرکت ها و فروشگاه های داخلی به عواملی از جمله: آموزش کارکنان و فروشندگان، فروش رابطه مند و ارتباطات، توانمند سازی کارکنان و تیم و سطح کیفیت محصولات بستگی داشته و در این تحقیق برای اجرای مدل مهندسی مجدد و ایجاد نوآوری در بالابردن سطح فروش از مدل مفهومی آموزش و پیاده سازی BPR ، ارتباطات و پیاده سازی BPR و توانمند سازی و پیاده سازی BPR استفاده کردیم.
بحث و نتیجه گیری: مدل مهندسی مجدد وسیله ای است که میتواند تغییر چشمگیر در عملکرد از طریق اندازه گیری هزینه، زمان چرخه، خدمات و کیفیت بدست آورد؛ و از انواع ابزارها و تکنیک های که بر کسب وکار تمرکز می کند استفاده کند. مدیران شرکت ها و فروشگاه های داخلی می توانند با استفاده از روش های زیر به تقویت این عوامل بپردازند: مشارکت دادن هر چه بیشتر فروشندگان و مشتری ها، انجام کارها به صورت تیمی، برگزاری دوره های توجیهی برای فروشندگان و بیان مشکلات فعلی.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Implementation of business process reengineering model in domestic markets with the approach of selling sporting goods
Authors
Sadegh Jalali, Farzad Ghafoori
Abstract
Introduction: The pace of change in product, service and globalization have their own effects on all economical institutes and as e result people behavior and culture are under these changes. Due to the necessity and the importance of maintaining customer, company in order to attain strategic goals (such as brand loyalty and thereby ensuring repurchase) should identify factors affecting the value of customer needs and looking to different ways to create a long-term relationship with them. Given the importance of re-engineering of business processes, this research examines the response to this question: What is the effect of implementation of BPR model in domestic markets in sales of sporting goods?
Methodology: This research is descriptive and comparative and applied research and was conducted by using the interview tool . Research community was all the valid local sport shops and representing foreign brands. Around 20 store were domestic and three brands of Adidas and Nike and Puma were chosen as examples.
Results: Research findings showed that companies producing sporting goods and supplier stores in the country in terms of strategy and level of sales and marketing have poorly position as compared to foreign competitors. The reasons for the superiority of foreign competitors as compared to domestic companies and internal stores dependent on factors such as: training staff and sellers, relationship sale and communication, empower employees and teams and the level of quality of products. In this research we used the conceptual model training and implement BPR, communications and implement BPR and empower and implement BPR for the implementation of BPR model and changes in corporate strategy and stores and create innovation in improving the level sale and to enhance marketing sporting goods. Actually training, relationship sale, and empowerment are re-engineering of the components.
Discussion: BPR model is a tool that can achieve dramatic change in performance by measuring the cost, cycle time, services and quality and use a variety of tools and techniques that focus on business. Company and internal stores managers and sale managers can use the following methods to strengthen the components of re-engineering in research findings: participate and staff and customers at works, doing things as a team, holding sessions justification for sellers and express the current problems.
Keywords
Re-engineering, Business process, Internal markets, Sporting goods