ارزیابی جایگاه شخصیت های حقوقی در فرآیند خصوصی سازی از دیدگاه مدیران ورزش دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.386
نویسندگان
1اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی
2salman
چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر جایگاه شخصیت های حقوقی در فرآیند خصوصی سازی از دیدگاه مدیران ورزش دستگاه های اجرای استان آذربایجان غربی را ارزیابی کرده است.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعه آماری آن را تمام مدیران ورزشی دستگاه‌های اجرایی استان به تعداد 100 نفر تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی کتابهای دانشگاهی، مقالات متعدد و پایان نامه ها و نظر خواهی از اساتید مدیریت ورزشی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس 5 گزینه ی لیکرت طراحی و تهیه گردید و بعد از تائید روایی آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی در یک مطالعه راهنما پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار 0/84=α بدست آمد. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی برای رسم نمودار و جداول همچنین با استفاده از بسته نرم افزاری آماری spss، داده ها استخراج و از طریق آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت حقوقی در بهبود فرایند مدیریتی، اجاره و فروش اماکن ورزشی، تجهیز و نگهداری، در سطح معنی‌داری (0/001≥p) تأثیر دارد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش پیشنهاد می‌شودکه دولت قوانین مرتبط با خصوصی سازی را تصویب نمودند تا مدیران با سر لوحه قراردادن سیاست خصوصی سازی و تغییر رویکرد مدیریتی از اجرایی به حاکمیتی و با واگذاری امور تصدی گری به شخصیت های حقوقی خصوصی و همچنین تغییر در ساختار و مدیریت، موجبات تحقق اهداف این اصل ثواب را عملی نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation the status of legal characters in the privatization process from the viewpoint of sport manager's province in West Azerbaijan
Authors
Omid Fathollahi, Salman Beig Zade, Ebrahim Ghadiri
Abstract
Introduction: The aim of this study has been assessed the status of legal entities in the privatization process from the perspective of managers of the executive organization of the West Azerbaijan province.
Methodology: Research method was a descriptive survey which statistical society was consisted of all sport managers of executive organization of province that sample was chosen by using Morgan table and simple randomly. The subjects of this research were selected among 100 sport managers of West Azerbaijan. Data were collected by made-researcher questionnaire which its validity and reliability was confirmed in a pilot study (Cranach's alpha = 0.84) based on Likert scale was planned and distributed between subjects. After collecting the data, they were extracted and edited by means of SPSS software and then through the statistical using independent t-test (p≤0.001) was analyzed.
Findings: The results of current research showed that the legal characters affect on improving the process of management, rental and sale of sport facilities, equipment and maintenance, professional and amateur sports and sport training at the significant level (p≤0.001).
Discussion: Based on the results of this study, it is suggested that the government enacts laws associated with privatization in order that manager with considering privacy policy and changing management approach from administrative to governance, with transferring policy state to private legal entities as well as changes in the structure and management, can achieve to these goals.
Keywords: legal entity, privatization, executive organization.
Keywords
Legal characters, Privatization, Executive organization