مقایسه دو اسپلینت آلومینیومی و اسپلینت سه نقطه فشار در بهبود دامنه اکستنشن و ناتوانی بیمار حین انجام فعالیت های روزمره زندگی در درمان بدشکلی انگشت بیسبالی در دست غالب
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.387
کد مقاله : 3355-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد کاردرمانی
2دکترای کاردرمانی، دانشکده توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران
3کارشناس ارشد کاردرمانی،دانشکده توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران
4مربی، گروه آموزشی علوم پایه ، دانشکده توانبخشی شهید بهشتی، تهران ، ایران
5استادیار ،متخصص جراح استخوان ومفاصل ، عضو هیئت علمی،بیمارستان اختر،تهران،ایران
چکیده
مقدمه: انتخاب اولیه برای درمان انگشت بیسبالی با آسیب بسته است.هدف از انجام این مطالعه مقایسه اسپیلینت سه نقطه فشار طراحی شده توسط محققین بااسپیلینت آلومینیومی رایج در درمان انگشت بیسبالی از نظر عملکرد،حین انجام فعالیت های روزمره زندگی و میزان بهبود کمبود دامنه اکستنشن بود. این مطالعه در زمینه توانبخشی بیماران مبتلا به انگشت بیسبالی می باشد.
روش شناسی: این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد که در آن20 بیمار مبتلا به انگشت بیسبالی با میانگین سنی 44 سال شرکت داشتند .در این مطالعه اسپیلینت سه نقطه فشار طراحی شده توسط محققین و اسپیلینت آلومینیومی رایج در درمان انگشت بیسبالی به صورت تصادفی در اختیار افراد مبتلا به انگشت بیسبالی قرار داده شد و روند تغییر کمبود دامنه اکستنشن آنها تنها در هفته های اول و ششم با استفاده از آزمون یومن ویتنی مقایسه شد وهمچنین تنها در هفته سوم عملکرد افراد در حین انجام فعالیت های روزمره زندگی توسط پرسشنامه QUICK DASH سنجیده و با استفاده از آزمون یومن ویتنی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: مطالعات نشان داد که بین دو گروه در هفته سوم از نظر نمره عملکرد فعالیت های روزمره زندگی تفاوت معناداری وجود دارد( t = -3/824 , P<0/001) همچنین در میزان کمبود دامنه اکستنشن بین دو گروه در هفته اول تفاوت معنا داری وجود نداشت (t = -1/153 P>0/280)، در صورتی که از نظر آماری دو گروه پس از گذشت 6هفته تفاوت معنا داری در جهت بهبود کمبود دامنه اکستنشن داشته اند(t = -2/762 , P=0/006).
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده از اسپیلینت سه نقطه فشار طراحی شده توسط محققین در مقایسه با اسپیلینت آلومینیومی در حین انجام فعالیت های روزمره زندگی مناسبتر بوده وتاثیر بیشتری در بهبود کمبود دامنه اکستنشن دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing two aluminum splint and three-point pressure splint to improve the extension and disability while performing daily living activities in the treatment of baseball finger deformity in the dominant hand
Authors
Moein Hatef Fard, Minoo Kalantari, Ali Asghar Jameh Bozorgi, Zahra Shafiei, Seyed Mehdi Tabatabaei, Seyed Mohammad Ghoreyshi
Abstract
Introduction: Baseball finger is a deformity caused by injury to the extensor mechanism of the distal phalanx. Rehabilitation is the initial choice for the treatment of baseball finger. The aim of this study was to compare the three-point pressure splint designed by researchers and aluminum splint routinely used baseball finger treatment, while performing activities of daily living and the lack of improvement was the extension. The study is in the field of rehabilitation for patients with baseball finger.
Methodology: This study is quasi-experimental study in which 20 patients with baseball finger were made, on average, 44 years of age. In this study the splint three points pressure designed by the researcher and aluminum splint common in the treatment of baseball finger randomly placed available of people with baseball fingers and change the extension of the deficit compared to six and first week and the third week in performing activities of daily living performance while using the splint was evaluated by QUICK DASH test.
Results: Studies show that between two groups in terms of the performance of activities of daily living in the third week there is a significant difference (t=-3/824, P<0.001) in the extensions lag also significant differences between the two groups in the first week there was no significant (t=-1/153, P> 0.280), while statistically significant difference between the two groups after 6 weeks have to improve extension lag (t=-2.762, P=0.006).

Conclusion:
The results showed that three point’s pressure splint designed by the researchers compared the aluminum splint greater impact on the lack of extension and everyday activities.
Keywords
Aluminum splints, 3 Point splint, The lack of extension finger, Activities of daily living, Baseball finger