تاثیر تمرینات حس عمقی بر پارامترهای کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش ناشی از اجرای ضربه تسوکی در ورزشکاران نخبه مرد کاراته
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.388
کد مقاله : 3356-10THCONF
نویسندگان
1دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
2استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
3استاد تمام آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
چکیده
مقدمه: وجود اغتشاشات از مکانیسم های اصلی آسیب های ستون فقرات گردن و سر در ورزش های برخوردی مانند کاراته می باشد. در هنگام ورود اغتشاشات، سیستم عصبی با بکارگیری استراتژی های ثبات پوسچرال پیش بینی (APAs) و جبرانی (CPAs) سعی بر به حداقل رساندن اغتشاشات دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات حس عمقی گردن بر استراتژی های ثبات پوسچرال سر و گردن جهت کاهش نوسانات این نواحی در نتیجه اغتشاشات ناشی از اجرای ضربه تسوکی در ورزشکاران کاراته می باشد.
روش شناسی: 25 ورزشکار نخبه مرد کاراته برای این تحقیق انتخاب شدند که به طور تصادفی به دو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی (13 نفر) تقسیم شدند. پارامترهای کینماتیکی سر و گردن ورزشکاران پیش و پس از اجرای پروتکل تمرینی 8 هفته ای حس عمقی در گروه تجربی، در برابر اغتشاشات ناشی ضربه تسوکی به صورت آزاد (اغتشاش داخلی) و برخورد ضربه تسوکی به کیسه بوکس (اغتشاش خارجی) توسط دستگاه آنالیز حرکت مورد بررسی قرار گرفت. از نرم افزارهای CORTEX2.5، MATLAB2012 و Spss20 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از آزمون های آماری تی زوجی و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین اختلافات درون گروهی و بین گروهی در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
یافته ها: لحظه شروع حرکت سر در برابر اغتشاشات تقریبا 56 هزارم ثانیه قبل از آغاز حرکت ضربه تسوکی در هر دو گروه و در مراحل پیش و پس آزمون اتفاق افتاد. تفاوت معنی داری از نظر پارامترهای کینماتیکی سر و گردن بین دو گروه کنترل و تجربی در برابر اغتشاش داخلی در مراحل مختلف ارزیابی دیده نشد(0/05<P). از نظر جابجایی زاویه ای سر و گردن (لحظه برخورد ضربه تسوکی به کیسه بوکس) و شتاب زاویه ای (0/024 هزارم ثانیه قبل و بعد از برخورد ضربه به کیسه بوکس) بین دو گروه تجربی و کنترل (جابجایی زاویه ای 0/02=P ، شتاب زاویه ای قبل و بعد از برخورد 0/00=P) در برابر اغتشاش خارجی در پس آزمون تفاوت معنی دار دیده شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد تمرینات حس عمقی ناحیه گردن می تواند موجب افزایش کارایی استراتژی CPAs در مواجه با اغتشاشات خارجی شود و از این جهت میزان نوسانات ناحیه سر و گردن را در مواجه با این اغتشاشات در ورزشکاران کاراته کاهش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of proprioceptive training on head and neck kinematic parameters against Tsuki punch perturbation on professional male karate athletes
Authors
Najmeh Afhami, Fariborz Mohamadi pour, mansour sahebozamani
Abstract
Introduction: Perturbations are the major mechanisms of head and neck injuries in contact sports such as karate. Central nervous system employs anticipatory (APAs) and compensatory (CPAs) postural adjustments strategies against perturbations. The aim of this study was to examine the effect of proprioceptive training on head and neck strategies against Tsuki punch perturbation to reduce sway in these regions in karate athletes.
Methodology: Twenty five professional karate male athletes participated in the present study. They were randomly divided into control (n=12) and experimental (n=13) groups. Kinematic parameters of head and neck against free Tsuki punch (internal perturbation) and Tsuki punch on punching bag (external perturbation) perturbations was measured by motion analysis system before and after 8 weeks of proprioceptive training in the experimental group.
Results: The head and neck movement onset occurred approximately 56 ms earlier than Tsuki onset against perturbations in both control and experimental groups, as well as in pre- and post-test. No significant differences were seen in kinematic parameters of the head and neck between the control and experimental groups against internal perturbation (p>0.05). There was significant difference in angular displacement (moment Tsuki hit the punching bag) and acceleration (0.024 ms before and after the Tsuki hit the punching bag) between the experimental and control groups (angular displacement P=0.02; angular acceleration before and after the hit P=0.00,) against of external perturbation.
Discussion: The outcome of this study showed proprioception training can improve CPAs strategy and increase head and neck postural stability against external perturbation in Karate athletes.
Keywords
Perterbation, Proprioception, Neck muscle, Karate