اثر تمرین ویبریشن بر میزان قدرت و توان عضلات دختران ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.389
کد مقاله : 3357-10THCONF
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ویبریشن بر میزان قدرت و توان در دانشجویان دختر ورزشکار می‌باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی و نیمه تجربی می‌باشد.
روش شناسی: 20 نفر از دانشجویان دختر ورزشکار رشته تربیت‌بدنی دانشگاه بوعلی همدان که همگی سالم بوده به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. از آزمودنی‌ها یک روز قبل از انجام تمرینات، پیش‌آزمون گرفته شد. برای ارزیابی قدرت عضلات دست و پا به ترتیب از دستگاه Lat pull down وHip Slap استفاده شد. برای اندازه‌گیری توان دو آزمون پرش جفت و پرش ارتفاع استفاده شد.تمرینات با دستگاه ویبریشن بر روی دستگاه با فرکانس 30 هرتز و دامنه 10 میلی‌متر در 6 وضعیت بدنی یک روز پس از انجام پیش‌آزمون شروع شد.. تمرین به مدت 10 روز پی در پی ادامه داشت. برای طبیعی بودن داده‌ها از آزمون K-S استفاده شد و جهت تعیین همگن بودن دو گروه کنترل و تجربی ازنظر عملکرد‌های ورزشی قبل از انجام تمرینات، آزمونT مستقل گرفته شد.
یافته ها: افزایش معنی‌داری در قدرت عضلات دست وپای گروه تجربی دیده شد، (p=0/00) در حالی که در گروه کنترل تغیر معنی‌داری دیده نشد. (P=0/44). همچنین تفاوت معنی‌داری در توان عضلات پا در پرش جفت و پرش طول گروه تجربی نسبت به گروه کنترل دیده شد.
بحث و نتیجه گیری: هنگامی که عضله و یا تاندون ها تحت تأثیر ویبریشن باشند این حرکات موجب تحریک دوک عضلانی و متعاقباً اندام وتری گلژی شده که نتیجه آن مهارت خود به خودی است. نتیجه فعال‌سازی دوک‌های عضلانی تحریک و آماده‌سازی عضلات جهت انقباض و افزایش حساسیت‌پذیری دوک‌های عضلانی می‌باشد که این افزایش می‌تواند پاسخ‌های عضلانی را بهبود ببخشد. فعال‌سازی دوک‌های عضلانی موجب تولید بازتاب تونیکی می‌گردد(انقباض تونیکی) که در قوس بازتابی کششی واقع شده است و این عمل درهنگام اعمال ویبریشن به عضلات دیده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of whole body vibration (WBV) on muscle strength and power in girl athletes
Authors
Fatemeh Ahmadi
Abstract
Introduction: The main goal of this research is to assess the effect of whole body vibration (WBV) on muscle strength power in girl athletes.
Methodology: We intentionally selected 20 of female students. The participants were put into two groups randomly. We will give every participant a pre-test one day before the training starts to assess the dependent variables. The research factors include: leg and arm strength and power. Training on vibration machine fulfilled with 30 HZ frequency and 10 mm range at 6 different body position. Training duration on each position was 10 second that was increased by 5 second each day up to 2 minuets, between each position participant rest for 40 second. Training last 10 consecutive days. One day after the last training session we assess the research factors at the same condition for both control and training group as a post-test.
Results: Results indicate significant increase in leg and arm strength (P=0.00), the control group showed no significant change (P=0.44). Significant increase was observed in power between training groups against control group.
Discussion: When muscle or tendon are under vibrations, these movements cause muscle spindles to be motivated and prepare muscle for contraction and also increase muscle spindles sensitivity and this can give rise to the improvement of muscle reactions. Activation of muscle spindles causes tonic reflex which is located in tensional reflexive arc and this act can be seen in giving vibration to muscles.

The effect of whole body vibration (WBV) on muscle strength and power in girl’s athlete
Now days vibration training is one method in different district such as improve sport performance, rehabilitation and also
Keywords
Vibration training, Power, Strength