بررسی موانع نهادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در لیگ برتر فوتسال ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.390
کد مقاله : 3358-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد
2دانشگاه ازاد ساوه
3دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات تهران
4استاد علوم تحقیقات
چکیده
مقدمه: حامیان مالی به عنوان سرمایه‌گذار خارجی برای حمایت مالی از رویداد ورزشی، متغیرهای زیادی از قبیل، محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مکان سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. تحقیقات، وجود شرکتهای خارجی در فوتسال کشورهای مختلف اروپائی و حتی آسیائی نظیر ژاپن را قطعی دانسته اند. ولی در ایران علیرغم تعریف چنین منبع درآمدی در طرح جامع ورزش کشور، فوتسال ایران از حضور چنین شرکتهایی بی نصیب مانده است. از آنجا که یکی از متغیرهای مهم درجذب سرمایه گذاری خارجی وضعیت نهادی مکان سرمایه پذیر می باشد، محقق برآن شد تا به بررسی وضعیت این متغیر در لیگ فوتسال ایران بپردازد.
روش‌شناسی: جامعه آماری شامل مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره و کارکنان باشگاههای حاضر در لیگ برتر، مدیران و اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران بودند (146= N) که به خاطر محدودیت جامعه، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه محقق ساخته‌‌ مورد تأیید برخی از متخصصان مدیریت قرار گرفت. همچنین، پایایی آن در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ 0/93 بدست آمد (0/93= α). تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی کولموگروف اسیمرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی انجام شد.
یافته ها: بین عوامل شش گانه (حقوقی- قانونی ، مدیریتی- منابع انسانی ، اقتصادی، اطلاع رسانی- بازاریابی، تشویقی-حمایتی، فرهنگی- اجتماعی) و جذب سرمایه گذاری های خارجی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. برحسب میزان بارعاملی، عوامل حقوقی-قانونی، اقتصادی، مدیریتی - منابع انسانی، اطلاع رسانی-بازاریابی بارعاملی بالاتر از 0/5 و و عوامل تشویقی-حمایتی، فرهنگی و اجتماعی بارعاملی بالاتر از 0/4 را بدست آوردند..
بحث و نتیجه گیری: موانع نهادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در لیگ برتر به دو دسته عوامل محیطی خارجی و داخلی میشوند. عوامل محیطی خارجی که خارج از محیط فوتسال قراردارند و ناشی از سیاستگذاری و تصمیمات ستادی و سازمانی مراکز تصمیم ساز برای فوتسال کشور می باشند. رفع چنین موانعی احتیاج به باز تعریف در سیاست گذاریهای ورزشی و هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی فدراسیون فوتبال با سازمان خصوصی سازی دارد. دسته دوم موانع درون محیطی فوتسال قرار دارند که برطرف کردن چنین موانعی احتیاج به باز تعریف و تغییراتی در برنامه‌ریزی های راهبردی و عملیاتی، رفع کاستیها و انجام اصلاحاتی از قبیل اقتصادی، مالی، حقوقی و قانونی در نهادهای صنعت ورزش کشور را طلب میکند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of effective institutional barriers on foreign investment attraction Premier Futsal League Iran
Authors
Kazem Danesh Sani, Fateme Kiyani, Mahnaz Mehmandoost, Ali Mohamad Safaniya
Abstract
Introduction: On the basis of economic theories, risk index is very effective on transfer and movement of capital, so that anywhere that the rate of investment risk is high capital movement to their become slow. Indeed risk index represents economic, political and social situation. Sponsorship (as a kind of foreign investment) for support of the sport event examine kinds of variables such as economic, political, social environment of place for investment. The studies have showed that exist foreign investment in sport industry of European and even Asian countries such as Japan, in despite of definition such financial sources in Sport Plan of Iran but Iran sport has remained deprive of financial income. One of the most important variables foreign investment attraction is institutional situation of place for investment, researcher decided to examine the affecting institutional factors on foreign investment attraction in Premier League Futsal Iran.
Methodology: The population and sample consisted of 146 all managers and board of directors members of professional clubs of the Premier League Futsal, sport federation executive board members. The data for this study were gathered through one questionnaire. A validation study was conducted by management experts and the reliability was measured through Cronbach α-coefficient α=0.93. The gathered data were analyzed through Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient and factor Results: There is a positive significant relationship between 6 factors and foreign investment attraction in Iran sport industry. based on loading factor among affecting factors on improvement of present status loading factors of legal-civil, economical, managerial-human, information-marketing is higher than 0.5 and incentive support and cultural-social is higher than 0.4.
Discussion: Affecting institutional barriers on foreign investment attraction in futsal are divided to two general categories: inside and outside of futsal environment. External environmental factors are caused by policies of centers that make decisions for sport of country. Eliminating of such barriers need to update definition in sport policy and cooperation, coordination between centers that make decisions for sport of country. Eliminating of internal barriers need to update definition and changes in strategically and operational planning, elimination and reforms such as economic, financial, legal in institutions of sport industry. Since the first step for foreign investment attraction is privatization and since in Iran almost all of sport structure are dependent to government, it is necessary for managers and planners to pay deep attention to privatization for attraction of kinds of investors and transnational companies in the sport industry
Keywords
Barriers, Foreign Investment, Futsal