تاثیر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر بیان ژن مایونکتین عضلانی و انتقال دهنده های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش های صحرایی نر نژاد ویستار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.391
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
مقدمه: تاثیر فعالیت ورزشی مناسب بر عوامل مشتق شده از عضلات اسکلتی و اثرشان در تنظیم متابولیسم بدن به تازگی مورد توجه محققین قرار گرفته است. از سوی دیگر، مکانیسم های مولکولی تمرین که از طریق آن ها اثرات مثبت خود را اعمال می کنند، هنوز به خوبی شناخته نشده است.هدف از پژوهش حاضر بررسی چهار هفته فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر بیان ژن مایونکتین عضلانی و انتقال دهنده های اسید چرب آدیپوسیت ها در موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار بود.
روش شناسی: در این پژوهش 14 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار (با سن هشت هفته)، به صورت تصادفی به دو گروه هفت تایی شاهد و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین، چهار هفته تمرین تناوبی شدید دویدن روی نوارگردان ( پنج جلسه در هفته) انجام دادند و گروه شاهد هیچگونه تمرینی نداشت. عضله نعلی و بافت چربی زیرپوستی هموژن شده و میزان بیان ژن مایونکتین و انتقال دهنده های اسید چرب (FATCD36, FATP1, FABP4) با روشReal- time PCR برای هر یک از بافت ها سنجیده شد. داده ها با استفاده از روش آماری t مستقل با P<0/05 تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن مایونکتین، پس از چهار هفته فعالیت ورزشی، در گروه تمرین نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (0/012=P). همچنین پس از چهار هفته فعالیت ورزشی تناوبی شدید میزان تفاوت انتقال دهنده های اسید چرب برای FATCD36 و FATP1 در گروه تمرین بیشتر بود و این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود (0/037=P=0/049 , =P )، در حالی که تفاوت برای FABP4 در دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/075=P).
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک دوره فعالیت ورزشی تناوبی شدید می تواند با ایجاد سازگاری، بیان مایونکتین و انتقال دهنده های اسیدچرب در آدیپوسیت ها را افزایش داده و تسهیل برداشت اسیدهای چرب آزاد توسط بافت چربی را موجب شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of high intensity interval training on the expression of the muscle myonectin levels and adipocyte fatty acid transporters in adult male Wistar rats
Authors
Hamed Barzegar, Rahman Souri, Ali Akbar Nejad, Elham Vosadi, Zohreh Mazaheri, Fatemeh Shabkhiz, Kia Ranjbar
Abstract
Introduction: The effect of exercise on skeletal muscle-derived factors and their effect on the body metabolism has recently been the focus of attention. On the other hand, the molecular mechanisms by which exercise exert their positive effects is not still well understood. The aim of this study was to investigate the effect of four weeks of high intensity interval training on muscle myonectin gene expression and three adipocyte fatty acid transporters (FATCD36, FATP1, FABP4 ) in the male adult rats.
Methodology: In this study, fourteen male Wistar rats (mean age: eight weeks) were divided into two groups: (1) interval training and (2) control groups. Animals in interval training groups received four weeks of high intensity interval training (HIIT) (five sessions per week) that included running on a treadmill and at the same time, the control group did not have any training . The soleus muscle and adipose tissue homogenates and the expression of myonectin and FATCD36, FATP1, FABP4 genes were measured by Real-time PCR analysis. Data were analyzed by independent t-test. Statistical differences were considered significant at P<0.05.
Results: The results showed that the HIIT groups had significant difference in expression of myonectin, FATCD36 and FATP1 genes level comparison with the Control group ( P=0.012, P=0.37, P=0.49). FABP4 had no significant difference comparison with the Control group (P=0.75).
Discussion: According to the results of the study seems high intensity intermittent training can make adjustment with increased expression of myonectin and adipocyte fatty acid transporters and facilitate the free fatty acid uptake by the adipose tissue.
Keywords
High intensity interval training, FATCD36, FATP1, FABP4, Metabolism, Myonectin