آیا ناهنجاری هایپرکایفوزیس میزان دامنه حرکتی فلکسیون بازو و پوزیشن اسکاپولا را در ورزشکاران اورهد تغییر می‌دهد؟
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.394
کد مقاله : 3362-10THCONF
نویسندگان
دکتری حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: محققان اظهار می دارند که تغییر عملکرد عضلات کمربند شانه به ویژه عضلات ثابت کننده کتف که در ناهنجاری کیفوز مشاهده می شود، ممکن است موقعیت طبیعی استخوان های کتف و همچنین دامنه حرکتی اندام فوقانی را به دلیل وجود اتصالات بنیادی میان مفاصل مجموعه شانه و برهم خوردن ریتم اسکاپولوهومورال تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه موقعیت قرارگیری کتف و دامنه حرکتی فلکشن بازوی ورزشکاران با و بدون ناهنجاری کیفوز بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع تحقیقات مقایسه ای است. شیوه گزینش آزمودنی های تحقیق حاضر به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود. بدین منظور 60 ورزشکار 18 تا 24 رشته‌های هندبال و والیبال با اندازه گیری میزان کایفوز سینه‌ای بوسیله اسپاینال موس و براساس نرم در دو گروه با و بدون ناهنجاری کیفوز قرار گرفتند. فاصله دو استخوان کتف از یکدیگر با استفاده از متر نواری و دامنه حرکتی فلکشن بازو بوسیله گونیامتر اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون‌های آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در گروه با ناهنجاری کیفوز میزان پروتراکشن استخوان کتف به طور معنی‌داری بیشتر از گروه بدون ناهنجاری بود. همچنین دامنه حرکتی فلکسیون بازو در گروه با ناهنجاری کیفوز به طور معنی‌داری کمتر از گروه بدون ناهنجاری بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت که در افراد با ناهنجاری کیفوز استخوان های کتف از ستون فقرات دور و به سمت جلو تیلت می شود و این وضعیت کمربند شانه ای را به پایین و جلو می کشاند. در این حالت در اثر تغییر راستای کمربند شانه ای، فلکسیون مفصل گلنوهومورال محدود می شود. از این رو توصیه می شود برنامه‌های اصلاحی ناهنجاری کیفوز، خصوصاٌ در ورزشکاران اورهد، ضمن اصلاح راستای ستون فقرات و موقعیت کتف می تواند با برطرف کردن محدودیت دامنه حرکتی فلکسیون بازو به اجرای تکنیک های بالای سر این ورزشکاران کمک کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Does hyper kyphosis deformity change the arm flexion range of motion and scapula position in overhead athletes?
Authors
Vahid Ghasemi Paeen Dehi
Abstract
Introduction: The researchers suggested that the change of shoulder girdle muscles function specially the scapular stabilizer muscles that observed in kyphosis deformity may affect the position of scapula bone and upper limb range of motion due to shoulder joints connections and dysfunction scapula humeral rhythm. Therefore, the aim of this study was to compare the scapula position and upper limb range of motion in athletes with and without kyphosis deformity.
Methodology: The method of this study was descriptive in nature and comparative. The method of subject collection was purposive. So, 60 handball and volleyball athletes (18-24 years old) were selected as the sample and they were divided into with and without kyphosis deformity groups using Iranian thoracic kyphosis degree norm. Scapular distance from each other, using a tape measure and arm flexion range of motion was measured by a goniometer. Data were analyzed by SPSS.16 using with Independent t-tests.
Results: The results showed that scapula protraction degree in kyphosis deformity group was significantly higher than without kyphosis deformity group. Also arm flexion range of motion in kyphosis deformity group was significantly less thon those without kyphosis deformity group.
Discussion: According to the results, it can be said that scapular bones in subjects with kyphosis deformity will abduct and tilt forward and this state draws shoulder girdle down and forward. In this state change the alignment of the shoulder girdle limited shoulder flexion. Therefore, it is recommended that Kyphosis deformity correction programs, especially "in overhead athletes, the correct alignment of the spine and scapula position can overcome the limitations of arm flexion and will help overhead techniques in athletes.
Keywords
Thoracic Kyphosis, Scapular protraction, Upper extremity range of motion, Athletes