بررسی تغییرات عملکرد و زوایای سه بعدی مفاصل ران و زانو حین فرود متعاقب هشت هفته برنامه پیشگیرانه آسیب 11+ فیفا در بازیکنان مرد جوان فوتبال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.395
نویسندگان
1دکتری حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2دانشیار آسیب شناسی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3دانشگاه علوم پزشکی تهران
4استادیار حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
5دانشگاه مازندران
چکیده
مقدمه: مطالعات پیشین نشان داده‌اند برنامه‌ی11+ فیفا به میزان قابل توجهی آسیب‌های ورزشی بازیکنان فوتبال به‌ویژه آسیب‌های زانو را کاهش می‌دهد، اما اطلاعات محدودی در مورد تأثیر این برنامه بر مولفه‌های عملکردی و سینماتیکی آسیب زانو وجود دارد. موقعیت زوایای ران و زانو در فرود، از عوامل آسیب بازیکنان فوتبال است و تمرینات پیشگیرانه می‌تواند میزان آسیب را در این ورزش کاهش دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته برنامه فیفا 11+ بر عملکرد و زوایای سه بعدی مفاصل ران و زانو در فرود در بازیکنان مرد جوان فوتبال بود.
روش شناسی: 24 بازیکن فوتبال زیر 21 سال انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شده و گروه تجربی به مدت دو ماه (24 جلسه) تحت تمرینات 11+ فیفا قرار گرفت. جهت تحلیل سینماتیکی زوایای سه بعدی ران و زانو حین فرود بر روی یک پا از دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت و برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از شاخص زمانی نمره کلی آزمون‌های عملکردی فانکشنال (ککاکنتراکشن، کاریوکا، شاتل) استفاده شد.
یافته ها: در پس‌آزمون گروه تجربی زوایای فلکشن زانو و ران به طور معناداری افزایش و زوایای والگوس و چرخش داخلی زانو کاهش و همچنین زوایای ابداکشن و چرخش داخلی ران نیز کاهش یافت. شاخص زمانی نمره کلی آزمون‌های عملکردی فانکشنال در گروه تجربی به طور معناداری در پس آزمون کاهش یافت که بهبود عملکرد را نشان می‌دهد.
بحث و نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج می‌توان عنوان کرد که احتمالاً برنامه تمرینات 11+ فیفا بتواند تاثیرگذاری مثبت در تعدیل عوامل خطرساز آسیب زانو داشته باشد. لذا به مربیان و بازیکنان فوتبال توصیه می‌شود از این تمرینات به عنوان یک برنامه جایگزین برنامه گرم کردن سنتی استفاده نمایند. از طرفی آزمون‌های عملکردی بکار برده شده جهت سنجش سطح عملکرد حرکتی ورزشکاران دارای آسیب زانو نیز بکار می‌روند. لذا به پزشک تیم‌های فوتبال توصیه می‌شود در مرحله بازتوانی عملکردی از تمرینات 11+ فیفا استفاده گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Changes the function and three dimension angles in hip and knee joints during landing following 8 weeks FIFA 11+ program in young male soccer players
Authors
Vahid Ghasemi Paeendehi, Sadroddin Shojaeddin, Esmaeil Ebrahimi Takamjaei, Amir Letafatkar, Mansur Eslami
Abstract
Introduction: Previous studies revealed that FIFA11+ comprehensive warm up programs significantly reduce sport injuries in soccer players, especially knee injury. However, little is known about this program effect on components of function and kinematic in knee injury of soccer players. The hip and knee positions in landing could be parameters for injury of soccer players and the preventive programs may decrease the injury of this sport. This study aimed to investigate the effect of 8 weeks FIFA11+ program on function and hip and knee joint 3D angles in young male soccer players in single leg drop Landing.
Methodology: 24 soccer players aged below 21 year were selected and randomly divided into experimental and control groups and the experimental group underwent a 2 month (24 sessions) of FIFA 11+ training. Kinematic data were recorded during single leg drop landing task using motion analysis and lower extremities function asses using total functional performance test (TFPT) time score.
Results: Hip and knee flexion angles were significantly increased and knee valgus, knee internal rotation, hip abduction and hip internal rotation angles decreased during single leg drop landing in experimental group compared to control group. Total functional performance test (TFPT) time score significantly decreased in experimental group.
Discussion: Considering these findings, it can be concluded that FIFA 11+ exercise program may have a positive effect in modifying knee injury risk factors. Therefore, it is recommended to coaches and soccer players to use these exercises as a program to replace the traditional warm-up program. The functional tests used to measure motor function level for athletes with a knee injury. Therefore, it is recommended to soccer team doctor to be used the FIFA 11+ exercises in the functional rehabilitation phase.
Keywords
FIFA11+, Knee injury, Hip and knee angles, Functional test