تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی همراه با مصرف مکمل های امگا 3 و ال کارنتین بر نیمرخ لیپیدی زنان دیابتی نوع 2
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.396
کد مقاله : 3366-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
4پزشک عمومی انجمن دیابت، شاهرود، ایران
چکیده
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی همراه با مصرف مکمل‌های امگا 3 وال کارنتین بر نیمرخ لیپیدی زنان دیابتی نوع 2 بود.
روش شناسی: طرح تحقیق از نوع نیمه تجربی و شامل پیش‌آزمون و پس‌آزمون با 5 گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش را زنان مبتلابه دیابت نوع 2، با میانگین سنی (6/17±52/7 سال) و (توده بدن 4/35 ± 29/82 kg/m2) تشکیل دادند که به‌صورت تصادفی به 6 گروه: 1- تمرین +دارونما[10 نفر]، 2- تمرین +مکمل امگا 3[10 نفر]، 3- تمرین + مکمل ال کارنتین [10 نفر]، 4- تمرین + مکمل امگا 3 + ال کارنتین [10 نفر]، 5- مکمل امگا 3 + ال کارنتین[10 نفر] و 6- گروه کنترل [8 نفر]تقسیم شدند. گروه امگا 3 هرروز دو کپسول محتوی امگا 3 و گروه ال کارنتین هم روزانه 500 میلی‌گرم ال کارنتین مصرف کردند. تمرینات شامل 3 جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه تمرین هوازی با شدت 70-60 درصد حداکثر ضربان قلب و 40-30 دقیقه تمرین مقاومتی دایره‌ای با شدتی معادل 60 در صد یک تکرار بیشینه بود. نمونه خون یک‌بار در مرحله اول (پیش‌آزمون) صبح و پس از حداقل 10 ساعت ناشتایی و بار دوم (پس‌آزمون) 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینات (8 هفته) گرفته شد.
یافته‌ها: در مقایسه بین گروهی، گروه‌های 4 و 5 باعث افزایش معنادار HDL و کاهش معنادار TG نسبت به گروه کنترل شدند(P=0/001), (P=0/002). آزمون تی وابسته هم افزایش معناداری HDL، کاهش معنادار LDL را بعد از مداخله در دو گروه 4 و 5 نشان داد(P=0/003) (P=0/05). همچنین تی وابسته نشان داد TG بعد از مداخله در گروه‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 کاهش معناداری داشته است و کلسترول تام (TC) نیز بعد از مداخله در گروه 4 کاهش معناداری داشت(P=0/02).
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می‌توان گفت، تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) و مصرف همزمان دو مکمل امگا 3 وال کارنتین باعث کاهش بیشتری در سطح سرمی LDL، TG و TC آزمودنی‌ها می‌گردد و سطح سرمی HDL هم افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان پیشنهاد کرد که برای تأثیر بیشتر و بهتر این مکمل‌ها، دو مکمل امگا 3 وال کارنتین باهم و البته با تأکید بر فعالیت ورزشی برای افراد دیابتی نوع 2 تجویز شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 8 weeks of supplementation with omega-3 and L-carnitine combination on lipid profile in type 2 diabetic women
Authors
Masoumeh Ghorbani, Ali Hassani, Adel Donyai, Mahnaz Ghadiri
Abstract
Introduction: The aim of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of supplementation with omega-3 and L-carnitine combination on lipid profile of women had type 2 diabetes.
Methods: A quasi-experimental design, including pretest and post test with 5 experimental groups and a control group. The subjects being women with type 2 diabetes, with an average age of (52.7 ± 6.17 years) and (body mass 29.82 ± 4.35 kg/m2) formed randomly divided into six groups: 1. Practice + placebo, 2. practice + omega-3, 3. practice + L carnitine, 4. practice + omega 3 + L carnitine, 5. omega-3 + L carnitine and 6. the control group were divided. Each day, two capsules containing omega-3 and omega-3 groups L- Carnitine also received 500 mg L-carnitine. Exercises three times a week and each session includes 30 minutes of aerobic exercise 40-30 minutes 70-60% of maximum heart rate and circuit resistance training with an intensity equivalent to 60% of the 1RM. Blood samples once in the first stage (pre) morning and after at least 10 hours of fasting and the second (post test) 48 hours after the last training session (8 weeks) were used.
Results: In comparison between groups, groups 4 and 5 caused a significant increase HDL and decrease in TG compared to the control group.(P=0.001), (P=0.002) T-dependent test also significantly increased HDL, LDL significantly reduced in both groups of 4 and 5 showed(P=0.003), (P = 0.05). T- dependent test also TG showed that after intervention in groups 1, 2, 3, 4 and 5 has been significantly reduced total cholesterol (TC) also decreased significantly after treatment in group 4. (P=0.02)
Conclusion: In general, we can say that combined training (resistance -aerobic) and concurrent use of two omega-3 and L-carnitine caused greater reduction in serum levels of LDL, TG and TC and HDL level also increases the subjects. Based on these findings, it was suggested that for better impact these supplements, omega-3 and L-carnitine two together and with an emphasis on exercise for people with type 2 diabetes may be prescribed.
Keywords
Combined training, Omega-3, L-carnitine, Lipid profile