بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات یوگا بر شاخصهای اسپیرومتری (FEv1 ، FVC و FEV1/FVC ) و BMI زنان چاق مبتلا به آسم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.397
کد مقاله : 3368-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشجو
3دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
مقدمه: آسم یکی از شایع ترین اختلالات تنفسی می باشد که در سراسر جهان سالیانه میلیاردها دلار صرف هزینه های مربوط به آن می شود. در حال حاضر در سطح جهان ،300 میلیون بیمار آسمی وجود دارد و پیش بینی می گردد تا سال 2025 به جمعیت بیماران آسمی در جهان 100میلیون نفر اضافه شود. چاقی یک نگرانی برای سلامتی در سراسر جهان است .چاقی و اضافه وزن با کاهش کارکردهای ریوی همراه است.. این موضوع که تمرینات یوگا در افراد چاق با بهبود عملکرد ریوی و افزایش حجمهای ریوی همراه است، روشن نمی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات یوگا بر شاخصهای اسپیرومتری و BMI زنان چاق مبتلا به آسم می باشد.
روش شناسی: 24 زن چاق مبتلا به آسم خفیف تا متوسط با دامنه سنی 30-60 سال و با شاخص توده بدنی BMI) = 31/12+2/14) گیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی به 2 گروه تمرینات یوگا (12نفر) و کنترل (12نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینات یوگا 4 جلسه در هفته به مدت 8 هفته تحت نظر متخصص پزشکی ورزشی انجام گرفت. شاخصهای اسپیرومتری و BMI ، قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرینات یوگا سبب بهبود شاخصهای اسپیرومتری(FEV1 ، FVC و FEV1/FVC ) آزمودنیهای گروه تجربی شد اما تاثیر معنی داری بر سطح BMI بدن ندشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، تمرینات یوگا سبب بهبود معنی داری در شاخصهای اسپیرومتری زنان چاق مبتلا به آسم می شود، اما تاثیر معنی داری در کاهش BMI این بیماران ندارد. بنابراین از تمرینات به کار گرفته شده در این تحقیق به دلیل تاثیر آنها در کاهش استرس و در نتیجه کاهش مقاومت مجاری تنفسی در برابر جریان هوا می توان به عنوان مکمل دارویی در جهت ارتقاء و پیشرفت درمان بیماران مبتلا به آسم استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks of yoga training on spirometric indices (FEv1, FVC and FEV1 / FVC) and BMI in obese women with asthma
Authors
Ehsan Alipour, Monireh Rezaei, Lot Ali BolBoli
Abstract
Introduction: Asthma is the most common respiratory disease that costs billions of dollars annually worldwide as it gets. Currently in the world, there are 300 million asthma patients and is predicted by 2025, 100 million people will be added to the population of asthma patients in the world. Obesity is a worldwide health concern. Overweight and obesity are associated with reduced lung function. This practicing that yoga in obese patients is associated with improved lung function and lung volumes increase, it is not clear. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of yoga training on spirometric indices and BMI in obese women with asthma.
Methodology: 24 obese women aged 30-60 years with mild to moderate asthma and body mass index (BMI)=31.12+2.14kg/m2 were randomly divided into 2 groups of yoga (n=12) and control (n=12) .Yoga training program four times a week for 8 weeks was conducted under the supervision of Sports Medicine. Spirometric indices and BMI were measured before and after the intervention.
Results: This study showed that eight weeks of yoga training a significantly improved spirometric parameters (FEV1, FVC and FEV1 / FVC) experimental subjects but does not have a significant effect on BMI levels.
Discussion: According to the findings, yoga training a Significantly improved spirometric indices in obese women with asthma but no significant effect in reducing the BMI of patients. So the exercises used in this study because of their impact in reducing stress and thereby reduce airway resistance against air flow can be used as a supplemental therapy in patients with asthma be used to improve and progress.
Keywords
Yoga, Asthma, Obese women, Spirometric indices, Body mass index