مطالعه اثر رسوایی دوپینگ بر بازاریابی ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.398
کد مقاله : 3748-10THCONF
نویسندگان
استادیار مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
مقدمه: عوامل عدیده‌ای وجود دارد که بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان موثر واقع می‌گردند. از طرفی اعتقاد بر این است که مشاهیر در صورت انتقال تصویر محبوب خود به محصول از طریق صحه‌گذاری، تاثیری مثبت بر میزان فروش دارند. اما امروزه اخبار زیادی در خصوص رفتارهای طرد کردن در دنیای ورزش شنیده می‌شود. افشاء شدن امورات اخیر مربوط به دوپینگ در مورد هفت بار پیروزی لانس آرمسترانگ در تور دِ فرنس تنها یک مورد از موارد بسیار زیاد دیدنی، جذاب و اما منفی می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر پدیده دوپینگ بر بازاریابی ورزشی بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر براساس معیار نتیجه یک تحقیق بنیادی، براساس هدف یک تحقیق اکتشافی، براساس نوع داده یک تحقیق کیفی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی بود که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. اعتبار دورنی با مفروضات، جهان‌بینی و جهت‌گیری‌های تئوریک محقق برگرفته از مبانی و روش های تحقیقات کیفی و اعتبار بیرونی با توصیف غنی داده ها، تحلیل میان موردی و استفاده از رویه‌های ویژه کدگذاری و تحلیل داده ها ایجاد گردید. پایایی تحقیق نیز با هدایت دقیق جریان مصاحبه در گردآوری داده ها و شکل‌دهی فرآیندهای ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه های همگرا ایجاد گردید. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق در قالب سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی بوده است.
یافته ها: در مجموع 297 کد باز از تحلیل هجده مصاحبه به دست آمد. گروه بندی کدهای محوری درهر مورد و مقایسه آن‌ها، نشان داد که می‌توان تمامی کدهای به دست آمده را در پنج گروه اصلی جای داد: تصویر برند (تصویر برند ورزشکار و محصول تحت تبلیغ وی)، استدلال اخلاقی (اتصال اخلاقی، جدایی اخلاقی و توجیه عقلانی- اخلاقی)، پیامدهای رفتاری مصرف‌کننده (بازاریابی دهان به دهان، قصد خرید و وفاداری به برند)، تغییر نگرش (تغییر نگرش به ورزشکار و برند)، احساسات اخلاقی (ارزیابی اخلاقی، تحقیر، خشم، انزجار و همدردی).
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study the effect of Doping scandal on sport marketing
Authors
Jasem Manouchehri
Abstract
Introduction: There are a number of factors affecting consumers' purchase behavior. It is believed that celebrities can affect companies' sale positively or negatively by transferring their image to the endorsed brand product. Regardless of positive effects, scandal, transgression, and any kind of misbehavior may destroy sponsor companies economics. The present paper mainly aimed to explore the effect of doping phenomenon on sport marketing.
Methodology: The present research was a fundamental, exploring, and qualitative according to the results, aim, and data respectively. Interviewees for this paper were selected purposefully among students and graduated of bachelor in physical education and sport sciences program. Internal validity created by hypothesis, worldview, and theoretical orientations of the researcher retrieved the principles and methodology of qualitative researches, and external validity created by enriched data description, inter-case analysis and using specific methods for coding and data analysis. Research reliability was also made by accurate direction of the interviews and data collection and shaping organized processes for implementing and explaining convergent interviews. Qualitative data collecting from eighteen in-depth interviews with undergraduate students of the college of physical education and sport sciences of Islamic Azad University-Central Tehran Branch (IAUCTB) were analyzed in three phases: open coding, axial coding, and selective coding.
Results: 297 open codes were achieved by 18 interviews. Grouping and comparing axial codes in each case, all identified codes were divided in five groups: brand image (athlete and endorsed product brands images), moral reasoning (moral coupling, moral decoupling, and moral rationalization), consumer behavioral consequences (word of mouth, purchase intention, and brand loyalty), attitude change (attitudes change toward athlete and brand), and moral emotions (moral evaluation, contempt, anger, disgust, and sympathy). The proposed qualitative model for the effect of doping phenomenon on sport marketing in Iran illustrated that moral emotions and product brand image affected by the doped athlete brand image and it resulted in attitudes change toward endorser athlete and endorsed brand and negative consumer behavioral consequences, however, moral reasoning strategies emerged by cognitive dissonance might protect consumers behavior from negative effects.
Keywords
Qualitative Model, Doping, Marketing, Sport, Iran