طراحی مدل بازاریابی حسی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.399
کد مقاله : 3650-10THCONF
نویسندگان
1دلنشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
مقدمه: در دنیای مدرن، بازاریابی سنتی اثر بخشی خود را از دست داده است و سازمان ها را به استفاده از رویکردهای جدید سوق داده است. بازاریابی حسی یکی از رویکردهای نوین برای موفیقت در بازارهای امروزی است. پژوهش حاضر به‌منظور طراحی مدل بازاریابی حسی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها جزو پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی است که به طور میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی، کارشناسان فوتبال، عوامل اجرایی باشگاه‌ها و در نهایت افراد خبره دانشگاهی تشکیل می‌دادند. از این رو نمونه آماری پژوهش، 200 نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان فوتبال و عوامل اجرایی باشگاه‌ها و در نهایت 10 نفر از خبرگان دانشگاهی تشکیل دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. ویژگی‌های جمعیت شناختی با آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی بررسی شد و برای شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی حسی از معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت برای طراحی مدل نهایی پژوهش از تکنیک ISM استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد هر 6 عامل قانونی سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، منابع انسانی، فرهنگی اجتماعی و فنی تکنولوژیکی بر بازاریابی حسی تاثیر گذار است. با توجه به مدل پژوهش، عامل قانونی سیاسی بیشترین اثرگذاری و دو عامل فرهنگی اجتماعی و فنی تکنولوژیکی بیشترین اثرپذیری را داشتند.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی پیشنهاد می‌شود عوامل قانونی سیاسی توسط سازمان‌های بالادستی بهبود پیدا کند. همچنین آشنایی مدیران با بازاریابی حسی می‌تواند کمبود سایر عوامل را جبران نماید و در نهایت موجب تسهیل اجرای بازاریابی حسی شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Designing sensory marketing model for football clubs of Iran’s premier league
Authors
Seyyed Emad Hosseini, Mohammad Pourkiani, Ali Afroozeh
Abstract
Introduction: Sensory marketing is a new approach to help organizations to reach success in this competitive market. So it seems that our football clubs can do this new marketing to solve their financial problem. The present study was performed to design the sensory marketing model of Iran premier league football clubs. At first, we find factors that effect on sensory marketing. Finally, we design sensory marketing model for Iran premier league football clubs.
Methodology: This study was a descriptive and correlational research. The study population consisted faculty members, football experts, executive agent of club and finally academic experts. So the research sample included 200 faculty members, football experts and executive agent of club and finally 10 members of academic experts. In order for analysis, descriptive statistic such as means and frequency, SPSS software was used. Inferential statistics also calculated by Lisrel software for modeling. Finally interpretive structure modeling presented with ISM technique in order to identify the relationship between factors.
Results: Results showed that each six legal political, administrative, economic, human resource, social cultural, technical and technological factors influence sensory marketing. According to research model, the legal political factor had the most and social and cultural and technical-technological factors had the least influence.
Discussion: In general, it’s recommended that legal political factors should be improved by superior organization. As well as manager’s familiarity with sensory marketing can cause facilitate the implementation of sensory marketing in the future.
Keywords
Football clubs, sensory marketing, ism