تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر انعطاف پذیری شناختی زنان غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.400
کد مقاله : 3529-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روان شناسی ورزشی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
2استادیار / داشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
چکیده
مقدمه: انعطاف پذیری شناختی توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با محرک های درحال تغییر محیطی است.
روش شناسی: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر انعطاف پذیری شناختی زنان غیرورزشکار بود. پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی به صورت پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود که با استفاده از پرسش نامه و به صورت میدانی جمع آوری شد. شرکت کنندگان پژوهش، 30 نفر از زنان غیرورزشکار داوطلب با دامنه ی سنی 20 تا 25 سال ساکن منطقه 11 شهر تهران بودند که به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. 2نفر از شرکت کنندگان گروه تجربی به دلیل غیبت در جلسات تمرین، از پژوهش حذف شدند. شرکت کنندگان گروه تجربی 8 هفته تمرینات هوازی شامل دویدن روی نوارگردان را با سرعت 55 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت20 الی 34 دقیقه به صورت 3 روز در هفته و در 3 گروه بین ساعات 17 الی 20 عصر انجام دادند. قبل و بعد از 8 هفته تمرینات هوازی، شرکت کنندگان هر دو گروه تجربی و کنترل، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس واندروال CFI را تکمیل کردند.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس در سطح 0/05 نشان داد تمرینات هوازی بر انعطاف پذیری شناختی زنان غیر ورزشکار تأثیر معنی داری نداشت (0/05<P). کلیه تجزیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد 8 هفته تمرین هوازی بر انعطاف پذیری شناختی زنان غیر ورزشکار تأثیر ندارد. با توجه به پژوهش های صورت گرفته در زمینه نقش ورزش و فعالیت بدنی بر انعطاف پذیری شناختی می توان چنین نتیجه گرفت که مدارک و اسناد موجود به دلیل موانع روش شناختى طرح هاى انجام شده قطعى نیست که همین امر نیاز به پژوهش های بیش تر حول بررسی تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر انعطاف پذیری شناختی را ضروری می نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks aerobic exercise on cognitive flexibility of non-athlete women
Authors
Elaheh Dabaghi, Pezhman Ahmadi
Abstract
Introduction: The purpose of this review was to investigate the effect of 8 weeks aerobic exercises on cognitive flexibility of non-athlete women. Introduction Physical activity is believed to prevent cognitive decline and may enhance frontal lobe activity. Cognitive flexibility is ability of changing cognitive mental set in order to adapt to changing environmental stimuli.
Methodology: The purpose of this review was investigation of the effect of 8 weeks aerobic exercises on cognitive flexibility of non-athlete women. the research method was semi experimental, have pretest, post test with control group. Statistical Society of study was consisted of non-athlete women which were living in Tehran. Methods Subjects were 30 non-athlete women (age 22.5±2.5) that Participated Voluntary. The subjects were randomly divided into two groups: Experimental group (n=15) and control group (n=15). 2 individual of Experimental group were dropped out from study. Before and after 8 weeks of aerobic exercises, participants completed questionnaire of cognitive flexibility Inventory (CFI). The subjects ran on treadmill for 8 weeks of aerobic exercise at a speed of 55 to 75 percent of maximal heart rate.
Results: Co-variance analysis in The level of 0.05 showed that aerobic exercises does not affect on cognitive flexibility (p>05). All statistical analyzes was carried out on 0.05 Alpha levels and using SPSS version 20.
Discussion: The results of the analysis showed that aerobic exercises does not affect on cognitive flexibility. According to research the impact of exercise on cognitive flexibility is necessary.
Keywords
Aerobic exercises, cognitive flexibility, Non-athlete women