تاثیر تمرینات HIIT بر سطوح آپولیپوپروتئین A و B در مردان چاق غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.402
نویسندگان
عضو هیئت علمی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی ارومیه
چکیده
مقدمه: شواهد متعددی وجود دارد که با انجام فعالیت ورزشی میتوان سطح لیپیدهای سرم، و در نتیجه احتمال خطر بیماری های قلبی را کاهش داد. تحقیقات مختلفی نشان داده اند که نسبت ApoB به ApoA یک عامل پیش بینی کننده ی مهم در آسیب عضله قلبی است. همچنین آپولیپو پروتئین نقش عمده ای در چرخه ی معکوس کلسترول و در نتیجه کند شدن روند تصلب شرایین دارد. مطالعات، همبستگی معکوسی بین غلظت ApoA و احتمال خطر بیماری قلبی عروقی نشان دادند.
روش شناسی: این تحقیق شامل 28 نفر مرد چاق غیرفعال می باشد که بصورت تصادفی به دو گروه کنترل و HIIT (n=14) تقسیم شدند. گروه HIIT به مدت 10 هفته (هر هفته 3 جلسه بصورت یک روز در میان مجموعاً 30 جلسه ی تمرینی) فعالیت منظم انجام دادند و در دو وهله، 48 ساعت قبل از شروع تمرینات و دیگری 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین نمونه گیری خونی انجام شد. برای مقایسه ی متغییرها قبل از مداخله از آزمون تی مستقل ، جهت مقایسه ی تغییرات درون گروهی از آزمون تی مزدوج و از آنالیز کواریانس ANCOVA برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد که در صورت معنی داری، برای تعیین اختلاف میان گروه ها از آزمون LSD استفاده گردید. (P <0/05).
یافته ها: تغییرات ApoA و ApoB پس از انجام تمرینات HIIT (به ترتیب p= 0/027 و p= 0/004) هر دو معنی دار بودند. نسبت ApoB/ApoA گروه HIIT (p= 0/012) نیز معنی دار بود. تفاوت میانگین ها در متغییرهای ApoB (F=10/55 و p=0/01) و نسبت ApoB/ApoA (F=9/63 و p=0/02) به لحاظ آماری معنی دار بودند. ولی این تفاوت در ApoA معنی دار نبود (p=0/850).
بحث و نتیجه گیری: 10 هفته تمرین HIIT بر سطوح آپولیپوپروتئین A و B مردان چاق غیرفعال تاثیر معنی داری داشته است. با انجام فعالیت ورزشی، میزان ترشح کاتکولامینها و فعالیت اعصاب سمپاتیکی افزایش یافته، میزان ترشح انسولین کاهش و بر میزان ترشح هورمونهای استرسی )هورمون رشد، کورتیزول، اپی نفرین و گلوکاگن( افزوده می شود. به این ترتیب، زمینه مناسبی برای بسیج چربیها و رها شدن اسیدهای چرب آزاد از بافت چربی فراهم می شود. فعالیت لیپوپروتئین لیپاز نیز در پاسخ به ورزش های تناوبی با شدت بالا افزایش می یابد. فعالیت این آنزیم ها ممکن است بتواند زیاد شدن تری گلیسرها و سایر لیپیدهای سرمی آزمودنی ها به دنبال فعالیت بدنی را توجیه کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of HIIT training on Apolipoprotein A and B levels in sedentary obese men
Authors
Morteza Salimi Avansar
Abstract
Introduction: There are many evidences for decreasing the level of serum lipid of the body which can also lead to a reduction in the risk of heart diseases. Various researches have shown that the ratio of ApoB to ApoA are important factors for predicting Myocardium trauma. Apo-Lipoprotein is also a major operator in Cholesterol Reverse Cycle which can cause a lag in Atherosclerosis process. Studies have proved an inverse correlation between the concentration of ApoA and the risk of cardiovascular disease.
Methodology: This study included 28 sedentary obese men who were randomly divided into two groups of control and HIIT (n=14). The HIIT group performed regular exercises for 10 weeks long (3 sessions in every other days of a week=30 training sessions in all) then the blood samples were taken in 2 steps, the first one 48 hours before the exercises start and the second one 48 hours after the last training session. The independent t-test for comparing variables before intervention, the conjugated t-test for comparing group internal changes and ANCOVA analysis for comparing changes among groups were used, also LSD test was utilized for determining the differences among groups (P<0.05).
Results: After performing HIIT trainings, ApoA and ApoB changes (respectively p=0.027 and p=0.004) which both were significant. The ratio of ApoB/ApoA in HIIT group (p=0.012) was significant as well. The differences of averages of ApoB variables (F=10.55 and p=0.01) and the ratio ApoB/ApoA (F=9.63 and p=0.02) were statistically significant but this difference for ApoA was not significant (p=0.850).
Discussion: 10 weeks of HIIT training has significantly affected the levels of ApoLipoproteins (A and B) in sedentary obese men. By exercising, there'd be an increment in catecholamines secretion amount and sympathetic nerve activity, a reduction in amount of insulin and an increment in secretion amount of stress hormones (growth hormone, cortisol, epinephrine and glucagon). Therefore, the free fatty acids from adipose tissue are released. Lipoprotein lipase activity in response to tough HIIT exercises increases. The activity of these enzymes may explain the increment of triglyceride and other lipid subjects after a physical exercise.
Keywords
High Intensity Interval Training (HIIT), Apolipoprotein, ApoA, ApoB