ارتباط بین جو سازمانی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه منطقه ارسباران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.404
کد مقاله : 2639-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران_
چکیده
مقدمه:هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطة منطقه ارسباران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و به شکل پیمایشی انجام گرفته است.
روش شناسی: جامعه آماری شامل تمامی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطة منطقه ارسباران (شهرهای اهر، ورزقان، کلیبر) می باشد. که 98 نفر بودند، نمونه گیری بصورت کل شمار انجام گرفت.جهت گردآوری اطلاعات از 2 پرسشنامه روا و پایا تحت عناوین: پرسشنامة جو سازمانی( OCQ) لایل سوسمان و سام دیپ (1989) و پرسشنامة رضایت شغلی (JDI) ویسوکی و کروم (1994) ا ستفاده شد. داده های خام با استفاده از نرم افزار (SPSS20 ) در دو بخش تجزیه و تحلیل گردید. در بخش اول متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای مرتبط با فرضیات تحقیق در قالب جداول و نمودارهای آمار توصیفی ارائه شده و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف – اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و نیز از t-test مستقل و ANOVA به منظور مقایسة میانگین دو یا چند متغیر استفاده گردید.
یافته ها: آمار توصیفی تحقیق نشان داد؛ 2/62 درصد دبیران شرکت کننده مرد و 8/37 درصد زن بوده اند. 49 درصد دبیران کمتر از 11 سال، 37/7درصد بین 11 تا 20 سال و 17/3درصد بیشتر از 20 سال سابقه خدمت داشته اند. و 6/1 درصد دبیران دارای مدرک کاردانی، 76/5 درصد دارای مدرک کارشناسی و3 /17 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده‌اند. نتایج حاکی از آن است که: بین جو سازمانی و میزان رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (0/2=p<0/05 ، r ) تایج ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی با ابعاد رضایت شغلی نشان داد که بین اثر بخشی ارتباطات از جو سازمانی با مولفة کار از رضایت شغلی و با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین رضایت از پاداش، رضایت و توافق بر روی رویه ها و اثر بخشی ارتباطات از جو سازمانی با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری:بین دیدگاه های دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطة منطقة ارسباران نسبت به جو سازمانی از نظر جنسیت تفاوت وجود دارد، از نظر سابقة خدمت تفاوت وجود ندارد و از نظر سطح تحصیلات تفاوت وجود ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between organizational climate and job satisfaction of physical education teachers at high schools of Arasbaran
Authors
Mohammad Taghizadeh, Amir Pourfarhad, Esmaeil Azizi, Majid Jalali Farahani
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between organizational climate and job satisfaction among high school physical education teachers in Arasbaran region. The study was descriptive-correlation and it was carried out like a survey.
Methodology: The population study included all high school physical education teachers in Arasbaran region (towns of Ahar, Varzaghan, Kaleybar) that were 98 persons. The sampling carried out to the total number of population. In order to collect data, two valid and reliable questionnaires named Organizational Climate Questionnaire (OCQ) Lyle Sussman and Sam Deep (1989) and Job Satisfaction Questionnaire (JDI) Vysvky and chrome (1994) were used. The raw data using software (SPSS 20) were analyzed in two parts. In the first section, demographic variables and variables related to the research hypotheses in the tables and descriptive statistics graphs were presented, and in second section of inferential statistics Kolmogorov - Smirnov test, Pearson correlation test, independent t-test and ANOVA were used in order to compare the average of two or several variables.
Results: Research descriptive statistics showed that 62.2 percent of teachers were male and 37.8 percent were female. 49% of teachers had less than 11 years, 37.7 percent between 11-20 years and 17.3 had more than 20 years of service, and 6.1 percent of teachers had an associate's degree, 76.5 percent had a bachelor's degree and 17.3 percent had a master degree. The results suggested that there is a meaningful and positive correlation between organizational climate and job satisfaction (r=0.02، P<0.05). The results of the correlation coefficient between dimensions of organizational climate with job satisfaction dimensions showed that there was a significant positive correlation between satisfaction of rewards, agreement on procedures and effectiveness of communication of organizational climate and job satisfaction.
Discussion: There are difference in terms of gender in the view of physical education teachers in Arasbaran region high schools towards organizational climate but there is no difference in terms of years of service and level of education.
Keywords
Organizational climate, Job satisfaction, Physical education teachers