اثر تمرین پیش آماده سازی بر آلودینیای ناشی از آسیب مزمن عصب سیاتیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.405
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده
مقدمه: پیچیدگی و سازوکارهای نامشخص درگیر در نوروپاتی و همچنین محدودیت داروهای تجویزی به دلیل عوارض جانبی آنها و مقاومت برخی بیماران نسبت به داروهای موجود موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد نوروپاتی گردیده است. بنابراین در پژوهش حاضر اثر 4 هفته تمرین پیش آماده‌سازی بر آلودینیای ناشی از آسیب مزمن عصب سیاتیک در موش‌های نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت. روش شناسی: بیست و یک سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 8 هفته‌ای به 3 گروه تقسیم شدند: 1) گروه تمرین و درد القای نوروپاتی با مدل CCI (TCCI)؛ 2) گروه القای درد نوروپاتی با مدل CCI بدون تمرین (CCI)؛ 3) گروه کنترل سالم بدون تمرین (Control). گروه‌های TCCI و CCI متحمل آسیب مزمن عصب سیاتیک بوسیله زدن چهار گره شل بر روی عصب شدند. پروتکل تمرینی شامل 4 هفته شنا (5 روز در هفته به مدت 30 تا60 دقیقه) بود. آزمون‌های رفتاری شامل مطالعه آلودینیای مکانیکی و سرمایی بود که در 4 نوبت صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج آماری نشان داد CCI عصب سیاتیک موجب افزایش آلودینیای مکانیکی و سرمایی می‌گردد. همچنین آلودینیای مکانیکی و سرمایی در 10 و 17 روز پس از CCI در گروه TCCI در هیچ یک از نوبت‌ها تفاوت معناداری با گروه CCI نداشت (0/05< P).
بحث و نتیجه‌گیری: مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد احتمالا انجام تمرین پیش آماده‌سازی بر آلودینیای مکانیکی و سرمایی اثر ندارد و موجب کاهش درد پس از آسیب نخواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of preconditioning training on Allodynia induced by chronic injury of Sciatic nerve
Authors
Soheyl Aliakbari, Babak Farzad, Seyed Behnamoldin Jamei
Abstract
Introduction: Complexity and unknown mechanisms of Neuropathic Pain (NP) and also the limitation of prescribed medications due to the side effects of the drugs used for NP and resistance of some patients to the medications led to ineffective treatment and dissatisfied patients. Therefore, the present study examined the effects of preconditioning training on Allodynia induced by Chronic Constriction Injury (CCI) of Sciatic nerve in Wistar male rats.
Methodology: Twenty-one Wistar eight-week rats were assigned into three groups: 1) CCI Neuropathic pain with training (TCCI); 2) CCI Neuropathic pain without training (CCI); 3) No CCI Neuropathic pain without training (Control). CCI and TCCI groups underwent chronic constriction injury by four loose ligatures around sciatic nerve. Training program included four weeks of swimming training (5 sessions per week, 30-60 min per session). Behavioral tests included the study of mechanical and cold Allodynia, which was conducted four times.
Results: Statistical results showed that CCI of Sciatic nerve led to increase in mechanical and cold Allodynia. In addition, mechanical and cold Allodynia in 10 days and 17 days post CCI surgery was not significantly different with TCCI and CCI groups (P>0.05).
Discussion: Our findings showed that probably preconditioning training did not affect mechanical and cold Allodynia induced by CCI of Sciatic nerve and will not lead to pain alleviation after nerve injury.
Keywords
Allodynia, Preconditioning training, Neuropathic pain