الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.406
کد مقاله : 2642-10THCONF
نویسندگان
آستادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز
چکیده
مقدمه: از آنجایی‌که ادراک برند،‌ در ذهن مصرف‌کنندگان دارد پس پدیده‌ای واقعی است که تحت تاثیر تجربه و دانش انباشتی از برند است. انباشت،‌ مستلزم رویکرد مستمر و بلند مدت است که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. یک رویکرد کل‌گرایانه به برندسازی و قرار دادن برنامه برند در نزدیک بدنه مرکزی تصمیم‌گیری، موجب تسهیل تصمیمات و خط‌مشی‌های مناسب خواهد شد. برخی مشاوران پست مدرن اعتقاد دارند که هر چه برند به ارزش‌های جهانی‌تر نظیر؛ مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست، پایداری، پیشرفت، نوآوری، اعتماد، کیفیت و غیره پیوسته باشد جایگاه بهتری خواهد یافت. بر این اساس واکاوی مفهوم برند جهت دستیابی به الگویی درخور ضرورت دارد، بنابراین هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی برندسازی در صنعت ورزش کشور با تاکید بر پویایی محیط در نظر گرفته شد.
روش شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و به تناسب رویکرد پژوهش کیفی بود که جهت انجام آن، با استفاده از روش گلوله برفی به صاحبنظران حوزه‌ی برندسازی (15 نفر) رجوع و از طریق مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. سپس بواسطه سه مرحله کدگذاری بر مبنای رویکرد پارادیمی، الگوی نهایی حاصل گردید. افرون بر این، فرآیند برندسازی و استراتژی‌های (کنش‌ها و تعاملات) لازم آن، مورد کاوش قرار گرفت و پیامد آن رسیدن به وفاداری به برند عنوان شد..
یافته ها: در الگوی پارادایمی، به شرایط علی مورد نیاز جهت شکل‌گیری و برندسازی در صنعت ورزش، شرایط زمینه‌ای که موجب اهمیت برندسازی در چند دهه‌ی اخیر شده‌است و نیز شرایط میانجی که برندسازی در صنعت ورزش را تسهیل و یا تسریع می‌نماید، پرداخته شد.
بحث و نتیجه گیری: مطابق نظریه نهایی حاصل شده؛ تحت تاثیر رسالت و ماموریت تعریف شده برای برند هویت متناسب شکل می‌گیرد. سپس این هویت بایستی در بین مخاطبان جایگاه‌یابی شود. که جایگاه‌یابی هویتی مطلوب سبب محبوبیت و کسب وفاداری شود. در طی این مراحل، ارتباطات برند ابزار تعاملی بوده و با فراهم کردن اطلاعات لازم سبب بهبود برند می‌‌شود. و بازخورد لازم از برند را در هریک از مراحل شگل گیری فراهم می‌کند و بدین ترتیب به تعالی آن کمک می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Paradigmatic model of branding in the sports industry
Authors
Vajiheh Javani
Abstract
Introduction: Since the brand perception placed in the mind of consumers, as a real phenomenon affected by experience of consumers and their accumulated knowledge about brand. Accumulation requires continuous and long-term approach, which can be challenging. A holistic approach to branding and place of branding plans close to the central decision-making body will facilitate appropriate decisions and policies. Some postmodernist consultants believe that the brands will approach to a better niche if it attache to the globalized values such as social responsibility, environmental protection, stability, progress, innovation, reliability, quality. Accordingly, it is needed to analyze the concept of brand for gaining a framework. Therefore, purpose of this study was to develop branding model in sport industry with emphasis on the dynamic environment.
Methodology: This study was exploratory and qualitative research. Data was collected using a snowball sampling and through in-depth interviews from 15 branding experts. Then, through a three-step coding according to paradigm approach, the final model was obtained.
Results: The paradigmatic model showed the causal conditions required for the formation and branding in the sports industry, the contextual condition that caused the importance of branding in recent decades, as well as the mediator facilitating and accelerating the branding in the sports industry. In addition, display the branding process and strategies (actions and interactions) necessary to achieve brand loyalty as an outcome.
Discussion: As a result, according to defined mission of brand, proportioned identity is shaped. Then this identity should be positioned among the audience. The positioning of desirable identity due to the popularity and loyalty during this process, brand communications are interactive tools, by providing necessary information improve branding. In addition, it provides feedbacks at any stage of branding. Thus, it helps brand to demonstrate superiority over its competitor.
Keywords
Branding, Brand positioning, Brand values, Sports, Paradigmatic model