تاثیر بازی لیوان چینی بر حافظه فعال دانش آموزان پسر 10-8 سال کم توان ذهنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.407
کد مقاله : 2643-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشدرفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه رازی کرمانشاه،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشدرفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه خوارزمی تهران،ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشدرفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران،ایران
چکیده
مقدمه: امروزه در تمام جوامع بشری، افراد استثنایی به ویژه افراد کم توان ذهنی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند. دانش آموزان و کودکان کم توان ذهنی در زمینه مهارت های شناختی از جمله حافظه، نقایص جدی دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر حافظه فعال دانش آموزان پسر 10- 8 سال کم توان ذهنی انجام شد.
روش شناسی: روش مطالعه تحقیق نیمه تجربی بود. تعداد 32 پسر کم توان ذهنی از مدرسه مقطع ابتدایی با میانگین سنی (0/6±9/3)شهرستان بروجرد به صورت در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از انجام پیش آزمون، آزمودنی ها به دو گروه همگن تجربی (16=n) و کنترل (16=n) تقسیم شدند. در این پژوهش برای سنجش حافظه فعال، از آزمون حافظه وکسلر(فراخنای ارقام) استفاده شد. همچنین مداخلات تمرینات لیوان چینی شامل 16 جلسه تمرین بود که در مدت 4 هفته به‌ صورت 4 جلسه 45 دقیقه ای اجرا گردید. از آزمون کلموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، آماره لون جهت بررسی تجانس واریانس ها و از آزمون تجزیه و تحلیل کووریانس به منظور بررسی اثر تمرین و آزمون تی همبسته جهت بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون در سطح معناداری (0/05≥P) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در فراخنای دیداری، بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون حافظه کاری تفاوت معناداری وجود دارد (0/014=p). اما در فراخنای شنیداری، بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد (0/603=p).
بحث و نتیجه گیری: حرکت در فعالیت های شناختی بشر نقش بنیادی ایفا می کند. لذا با انجام مداخلات تمرینی می توانیم باعث بهبود و پیشرفت در فرآیندهای شناختی از جمله کارکرد حافظه فعال شویم. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات بازی لیوان چینی می تواند حافظه فعال کودکان کم توان ذهنی را ارتقاء دهد. از این رو پیشنهاد می شود که آموزش و پرورش، مراکز توانبخشی و نگهداری کودکان استثنایی و کم توان ذهنی در برنامه های روزمره از تمرینات این بازی استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of sport stacking on working memory of the mentally retarded male students aged 8-10 years
Authors
Zahra Khosravi, Alireza Lotfian, Zahra Fallahi, Moein Najmzadeh Baghdadi
Abstract
Introduction: Today, in all human societies, exceptional people, especially people with intellectual disability are regarded. Students and children mentally retarded in cognitive skills such as memory, has serious shortcomings. This study aimed to investigate the effect of sport stacking on working memory of the mentally retarded male students aged 8-10 years.
Methodology: The method was semi-experimental research study. A total of 32 boys with mental retardation at primary school age (9.3±0.6) available in Borujerd were selected. Then, they were homogenized based on their pre-test scores and divided into 2 groups: 16 experimental and 16 control. In this research to evaluate the working memory, the Wechsler Memory Scale (Direct number) was used. The training intervention consisted of sport stacking in the 16 sessions for 4 weeks for 45 minutes were conducted. For data analyzing, Kolmogorov Smirnov test for normality, Levene test for homogeneity of variances and analysis of covariate (ANCOVA) and Paired t-test were used at the significant level of (p≤0.05), using SPSS version 21.
Results: Results showed that there was a significant difference between pre-test and post-test in the span visual (p=0.014). But there was not a significant difference between pre-test and post-test in the span audio (p=0.603).
Discussion: Movement plays the fundamental role in the human cognitive activities. So training interventions can improve and advance the cognitive processes such as working memory function. The findings showed that sport stacking practice can improve working memory in children with mental retardation. It is suggested that education and training, rehabilitation and maintenance of exceptional children and mentally retarded use sport stacking in the daily training routines.
Keywords
Sport stacking, Span visual, Span audio, Mentally retarded