مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش با تعهد سازمانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.408
کد مقاله : 2644-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2هئیت علمی
چکیده
مقدمه: امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندکی کاری به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است. برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می‌شود. مدیریت دانش از جمله عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری است. معدنکار و همکاران (1392)، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد. سازمان‌ها برای اینکه بتوانند دانش موجود خود را مدیریت نمایند نیاز به کارکنانی وفادار و متعهد دارند. جنابادی و همکاران (2014)، در پژوهش خود نشان دادند که مدیریت دانش با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معناداری دارد.
روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس تشکیل دادند (320=N)، که از بین آن‌ها 180 نفر به روش تصادفی- خوشه‌ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی کاری (والتون، 1973)، مدیریت دانش (کنراد و نیومن، 1999) و تعهد سازمانی (آلن و می‌یر، 1990) استفاده شد. داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری (ایموس) تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کاری بر مدیریت دانش و تعهد سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین مدیریت دانش بر تعهد سازمانی نیز اثری مستقیم و معناداری دارد. در نهایت، کلیه شاخص‌های برازش مدل نشان‌دهنده برازش مطلوب بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر اهمیت نقش کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش بر تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد. بنابراین کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش را می‌بایست در سیاست‌های مرتبط با ادارات ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The structural equation modeling relationship between quality of work life and knowledge management with organizational commitment
Authors
Nasrin Biglari, Shariat Zare, Hadi Bagheri
Abstract
Introduction: Nowadays, in modern management, concept of work life quality become a major social topic all around the world. Quality of work life programs is including any improvements in organizational culture that promotes the advance and development of employees in organization. Knowledge management is involved as factors affecting the quality of work life. Madankar et al. (2014), concluded that there was a significant relationship between the quality of work life and knowledge management. Organizations to manage their existing knowledge need to employees having staunch. Findings research of Jenaabadi et al. (2014), indicated significant relationship between knowledge management and organizational commitment.
Methodology: The method applied in this research work was descriptive-correlation. The population of this study included all employees of youth and sports office of Fars province (N=320). Among them, 180 people were chosen by cluster random sampling. The questionnaires of quality of work life (Walton, 1973), knowledge management (Conrad & Newman, 1999), and organizational commitment (Allen and Meyer, 1990) were used to collect data. The data was analyzed by Pearson correlation and path analysis (Amos).
Results: Findings indicated that quality of work life and knowledge management had a direct and significant impact on organizational commitment. Also the knowledge management had a direct and positive impact on organizational commitment. Finally, the model showed a good fit to the data.
Discussion: The results imply the importance of work life quality and knowledge management on organizational commitment of employees. Thus, quality of work life and knowledge management should be noticed in all policy-making related to office of youth and sport.
Keywords
Quality of work life, Knowledge management, Organizational commitment