بهره وری عملکرد: نقش تبین کننده اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی کارکنان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.41
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
2دانشگاه ارومیه
3استاد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: اخلاقیات در کار یک زیربنای اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر می گردد. بهره وری عملکرد نیروی انسانی نیز از موضوعانی در حوزه مدیریت است که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است و یکی از مهم ترین موضوعات سازمان به شمار می آید. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی در بهبود بهره وری عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی بود. نمونه بصورت کل شمار به تعداد 76 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های بهره‌وری عملکرد اچیو ، پرسشنامه اخلاق کاری پتی (1990) و پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر پایه مدل کارول بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و نرم افزار spss 22 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معنی داری بین اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی و بهره وری عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسون مشخص نمود حدود 39 درصد از واریانس بهره وری عملکرد کارکنان توسط متغیر های اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی قابل تبیین است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر با نتایج ابزری و یزدان شناس (1386)، یوسفی (1391)، آبویسانی (1393) همخوان است. عوامل موثر در بهره‌وری سازمان‌های دولتی را می‌توان به دو دسته: عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد. در این میان اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی از عوامل درون سازمانی موثر بر بهره وری به شمار می آیند . با توجه به اینکه سازمان‌ها در تلاش هستند با افزایش کارایی و اثربخشی خود، به بهره‌وری بالای سازمانی برسند توجه به این موارد بسیار ضروری و مهم است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Productivity of performance: explain the role of work ethics and social responsibility of employees
Authors
Leila Pourali, Zeynab Rostami, Morteza Fatah Poormandi, Mir Hossein Seyed Ameri
Abstract
Introduction: Ethics is a basic infrastructure for the improvement of working conditions through which that is possible. Productivity of the human resources of the topics in the area of management which in recent decades has been a lot of attention and is considered as one of the most important issues of the organization. The aim of this study was to investigate the role of work ethics and social responsibility in improving the efficiency of the staff of the Office of Youth and Sports of West Azerbaijan province.
Methodology: This study was correlational. The population of all the employees of the General Directorate of Youth and Sport of West Azerbaijan. The sample was determined as the total number to 76 people. Data collection tools consist productivity performance, work ethics questionnaire Petty (1990) and Carroll's model was based on a questionnaire measuring social responsibility. Software for data analysis and regression analysis were used spss22.
Results: The results showed a significant relationship between working ethics and social responsibility and productivity is employee performance Youth and Sports Department. Regression results also showed that about 39 percent of the variance in productivity, employee performance can be explained by variables work ethic and social responsibility.
Conclusion: The results of this study with the results of Abzari and Yazdanshenas (2007), Yousefi (2012), Aboysani (2014) are similar. Factors affecting the productivity of government agencies divide into two categories: external and internal factors divided. The work ethic and social responsibility factors are among those affecting the productivity within the organization. Given that organizations try to increase their efficiency and effectiveness to reach the top organizational productivity, also paying attention to these factors is very necessary and important.
Keywords
Productivity, Staffing, Performance, Social responsibility, Work ethics