تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا وhs.CRP زنان بسکتبالیست
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.410
کد مقاله : 2651-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد ، بجنورد، ایران
4دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
5دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
مقدمه: برخی از سایتوکاین‌ها به‌عنوان عوامل پیش‌بینی خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی معرفی می‌گردند. هدف از این مطالعه تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا ‎در زنان بسکتبالیست بود.
روش شناسی: 28 نفر بسکتبالیست زن سالم به‌صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند و به‌طور تصادفی ‏به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. خونگیری در دو مرحله پیش و پس‌آزمون و پس از 12 ساعت ناشتایی صورت گرفت. تمرینات هوازی هر هفته 3 جلسه و به مدت هشت هفته اجرا شد.
یافته ها: هشت هفته تمرین هوازی، سطوح اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا را به‌طور معنی‌داری کاهش داد (0/05>p)، در‌ حالیکه ‏ این متغیر‌ها در گروه کنترل تغییر معنی‌داری نداشتند (0/005<P). سطوح IL-6 بین گروه تمرین هوازی و گروه کنترل (0/005=p) و سطوح TNF-α بین گروه هوازی و کنترل تفاوت معنی‌دار ‏داشت (0/034=p). تغییرات میانگین‌های hs-CRP بین گروه‌های هوازی و کنترل (‏016/0=p) تفاوت معنی‌دار داشت.
بحث و نتیجه گیری: تمرین هوازی به مدت هشت هفته، سطوح سایتوکین‌های التهابی را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. در نهایت، تمرینات هوازی با شدت 65% تا 70% حداکثر ضربان قلب جهت پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری-های قلبی ـ عروقی توصیه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight week aerobic and interval training on TNF-ɑ, IL-6 and hsCRP levels in female basketball players
Authors
Mostafa Shakiba, Mehrdad Fathi, Javad Bakhtoneya, Mahdi Ariyanejad, Saleh Asar
Abstract
Introduction: Some Cytokines were introduced as the predictors of cardiovascular disease risk factors. The aim of this study was to investigate the effect of eight week aerobic and interval training on TNF-ɑ, IL-6 and hs-CRP levels in female basketball players.
Methodology: 28 healthy female basketball players participated in this study, voluntarily and were randomly divided into two groups: aerobic training and control groups. Blood samples were taken in both pre and post-test after 12 hours of fasting. Aerobic training were performed 3 times per week for eight weeks.
Results: Eight week aerobic training significantly reduced serum IL-6, TNF-ɑ and hs-CRP levels (P<0.05); while these variables had no significant change in the control group (P>0.05). IL-6 levels between aerobic training and control group (P=0.005) and TNF-α levels between aerobic training and control group had significant differences (P=0.034). The changes of hs-CRP means had a significant difference between aerobic training group and control group (P=0.016).
Discussion: Aerobic training for eight weeks decreased inflammatory Cytokines levels; Finally, intensity aerobic exercise 65% to 70% of maximum heart rate recommended to prevent and control cardiovascular disease risk factors.
Keywords
Aerobic training, IL-6, TNF-ɑ, hsCRP