تاثیر هشت هفته تمرین هوازی برکاسپاز 9 در بافت تومور و تغییرات حجم تومور در موش های مبتلا به سرطان پستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.411
کد مقاله : 2652-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران مرکز
2هیئت علمی
3دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-
چکیده
مقدمه: سازوکارهای سلولی اثر تمرین ورزشی بر سرطان پستان هنوز ناشناخته مانده است. در این پژوهش، اثر ورزش بر عوامل موثر در بیان کاسپاز 9 و چگونگی تغییرات حجم تومور بررسی شده است.
روش شناسی: تعداد 14سر موش بالب سی ماده(چهار تا پنج هفته ای، میانگین توده ی بدنی 15-14 گرم) خریداری شد. موش‌ها به مدت دو هفته با شرایط زندگی در حیوان خانه و نحوه دویدن روی نوارگردان آشنا شدند و سپس موش ها به شکل تصادفی به دوگروه تمرین ، کنترل تقسیم شدند و دو گروه با تزریق سلول های سرطانی MC4-L2، سرطانی شدند. پس از پیدایش تومور گروه تمرین به مدت 8 هفته تمرین هوازی انجام دادند. و گروه کنترل 8 هفته استراحت کردند. حجم تومور هر هفته به وسیله ی کولیس دیجیتالی اندازه گیری شد. موش ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین قربانی شدند و نمونه‌های خونی و بافتی برداشته و ذخیره شد. مقادیر کاسپاز 9 در بافت تومور به روش الایزا اندازه گیری شد. برای مقایسه ی متغیر های پژوهش بعد از دوره ی تمرین استقامتی در دو گروه پژوهش از آزمون T مستقل و برای تعیین رابطه ی بین کاسپاز ها با حجم تومور از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها: درگروه تمرین که پس از سرطانی شدن، تمرین هوازی انجام دادند، در مقایسه با گروه کنترل ، میانگین سطوح کاسپاز9 افزایش (0/039=p) و حجم تومور کاهش معنادار داشته است.(0/029=p).
بحث و نتیجه گیری: از آنجاییکه تمرین هوازی اثر افزایشی بر کاسپاز 9 می گذارد و رشد تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان را کاهش میدهد، از این رو می توان از آن به عنوان سازوکار نوین در بیان اثر مثبت و کمک درمانی ورزش بر سرطان پستان استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of eight week aerobic training on Caspase 9 in tumor tissue and changes in tumor volume of mice with breast cancer.
Authors
Maryam Nasr Esfahani, Hamid Aghaalinejad, Maghsoud Peeri
Abstract
Introduction: Cellular mechanism of exercise training has been unknown yet. In this study, effect of aerobic training on Caspase 9 expression and changes in tumor volume were investigated.
Methodology: Fourteen female Balb/c mice (4-5 weeks, 14-15 grams) were divided into the control and exercise groups. After 2 weeks orientation in the environment, estrogen-receptor dependent breast cancer cells (MC4-L2) were injected into the mice and the exercise group performed endurance exercise for 8 weeks (five sessions per week). After appearance of the tumor, the length and width of the tumor were measured by a digital caliper once a week. Finally, the mice were sacrificed, tumor tissue was removed and immediately frozen and kept at -70 ᵒc; tumor samples were homogenized. Caspase 9 was measured in tumor tissue using the ELISA method.
Results: There was a significant increase in the level of Caspase 9 in tumor tissue in the exercise group compared to the control group (P=0.039). There was significant reduction in tumor volume in the exercise group (p=0.029).
Discussion: Increased level of Caspase 9 is related to reduced tumor volume. Aerobic training can probably lead to reduction of tumor growth by modifying Cspases 9, so it could be perceived as a novel mechanism in positive and therapeutic effects of exercise on breast cancer.
Keywords
Breast cancer, Apoptosis, Caspase 9, Aerobic training