تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر پاسخ های ALTوAST و ALP پس از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در زنان تمرین نکرده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.412
کد مقاله : 2653-10THCONF
نویسندگان
1متخصص تغذیه و رژیم درمانی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - استاد راهنما
چکیده
مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر پاسخ های ALTوAST و AP پس از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در زنان تمرین نکرده تهران بود.
روش شناسی: 16 نفر از زنان غیرفعال، در محدوده BMI طبیعی (20kg/m2<BMI<25kg/m2)، و در دامنه سنی 25 الی 35 سال در تحقیق شرکت کردند و به روش تصادفی هدفدار در قالب دو گروه 8 نفری (گروه مکمل و گروه دارونما) قرار گرفتند. در شروع و قبل از مصرف مکمل، خونگیری اولیه انجام شد و سپس به مدت ده روز، گروه تجربی و دارونما روزانه 500 میلی گرم به ترتیب کورکومین و پلاسبو مصرف ‌کردند. پس از ده روز خون‌گیری دوم از دو گروه به‌عمل ‌آمد و سپس هر دو گروه، پروتکل تمرین هوازی وامانده ساز را با شدت تمرین بین 70 تا 85 % حداکثر ضربان قلب در نظر گرفته شده، انجام دادند. خونگیری سوم بلافاصله بعد از پایان تمرین هوازی وامانده ساز انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر ALT، AST و ALP در زمان استراحت و پس از تمرین هوازی وامانده ساز تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0<P). با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که مصرف کورکومین برای زنان تمرین نکرده، نمی‌تواند موثر باشد و لزوم تحقیقات کافی در این زمینه ضروری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of short-term supplementation of Curcumin on ALT, AST and ALP responses after one session exhaustive aerobic exercise in untrained women
Authors
Elham Moshaver, Alireza Rahimi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of Curcumin short-term supplementation on ALT, AST and ALP responses after an exhaustive aerobic exercise in untrained women in Tehran.
Methodology: 16 inactive women, in the normal BMI range (20 kg/m2<BMI<25 kg/m2), and in the age range of 25 to 35 years participated in the study and were randomly divided in two groups of 8 people (supplement group and the placebo group). At the beginning and before supplementation, the initial blood samples were taken and then for ten days, experimental and placebo groups, respectively consumed 500 mg of Curcumin and placebo. Second blood samples were taken after ten days after and then both groups carried out protocol of exhaustive aerobic exercise with intensity between 70 to 85% of maximum heart rate. Third blood samples were taken immediately after exhaustive exercise. To analyze the statistical data, independent t-test was used. Results: The results showed that short-term Curcumin supplementation on MDA and TAC at rest and after exhaustive aerobic exercise had no significant effect (p<0.05). According to the results, we can say that the use of Curcumin for untrained women can't improve effective action for the ALT, AST and ALP, and the need for adequate research in this field is essential.
Keywords
Curcumin ALT, AST, ALP, Exhaustive aerobic exercise, Untrained women