تاثیر طول هفته ای متفاوت تمرین اینتروال شدید بر میزان بیان ژن اینترلوکین-6 هیپوکمپ موش-های صحرایی نابالغ
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.413
کد مقاله : 2654-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
2عضو هیاًت علمی / دانشگاه زنجان
3هیاًت علمی دانشگاه زنجان
چکیده
مقدمه: خستگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید، سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمرینات شدید موجب افزایش سایتوکین‌های التهابی در هیپوکمپ می‌شود، که اثر مخربی بر آن دارد. برخی مواقع ورزشکاران نابالغ برای افزایش عملکرد از تمرینات اینتروال شدید استفاده می‌کنند. از آنجا که در مورد تاثیر دوره‌های مختلف تمرینات اینتروال شدید بر فاکتورهای التهابی هیپوکمپ در دوره رشد، گزارشی وجود ندارد، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو نوع تمرین طول هفته‌ای متفاوت اینتروال شدید بر میزان بیان ژن اینترلوکین-6 هیپوکمپ در موش‌های صحرایی نابالغ است.
روش‌شناسی: تعداد 52 سر موش صحرایی نر ویستار نابالغ به صورت تصادفی در 6 گروه قرار گرفتند. موش‌ها به مدت یک ماه (دوره کودکی) دو نوع تمرین طول هفته‌ای 4روزه (سه روز تمرین و یک روز استراحت) و 7روزه (شش روز تمرین و یک روز استراحت) اینتروال شدید انجام دادند. اندازه‌گیری بیان ژن IL-6 هیپوکمپ با استفاده از کیت Evagreen master mix مخصوص موش‌های صحرایی انجام شد.
یافته ها: هر دو نوع تمرین طول هفته‌ای چهار روزه (57/0 , sd=46/9M= , 005/0p=) و هفت روزه (007/0p= , 44/1 , sd=98/8M=) نسبت به گروه کنترل (27/1, sd= 47/1M=) افزایش معناداری در بیان ژن IL-6 هیپوکمپ داشتند.
بحث و نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد، هر دو نوع تمرین اینتروال شدید، بیان ژن اینترلوکین -6 را در هیپوکمپ افزایش می‌دهد. تمرینات شدید در افزایش سایتوکین‌های التهابی تاثیر دارند. همچنین، استرس اکسایشی ناشی از تمرینات شدید در افزایش میزان التهاب و سایتوکاین‌های پیش‌التهابی نقش دارد. با توجه به این که وجود استرس و التهاب مزمن در دوره کودکی می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر مغز به ویژه هیپوکمپ برجای ‌گذارد، پیشنهاد می‌شود مربیان در ارائه برنامه‌های تمرینی بسیار شدید برای ورزشکاران نابالغ احتیاط نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of different weekly periods of High Intensity Interval Training (HIIT) on expression of hippocampal Interlukin-6 (IL-6) in immature rats
Authors
Zahra Mohammadi, Ahmad Rahmani, Ali Gorzi
Abstract
Introduction: Immune system can be affected by strenuous exercise induced fatigue. High Intensity Interval Training (HIIT) increases inflammatory Cytokines that damage the hippocampal neurons. Sometimes immature athletes use HIIT to improve performance. There is no report on the effect of HIIT on hippocampal inflammatory markers in childhood. Thus, this study aimed to investigate the effect of different weekly periods of HIIT on expression of hippocampal Interlukin-6 (IL-6) in immature rats.
Methodology: Immature male Wistar rats were assigned to three groups: control, 4-day (exercise:rest days by ratio of 3:1) and 7-day weekly (exercise:rest days by ratio of 6:1) periods of HIIT groups (8 animals per group). The exercise protocol lasted for one month (rats’ childhood period). Evagreen master mix kit was used to measure gene expression of IL-6 in the hippocampus.
Results: Both 4-day (M=9.46, SD=0.57, p=0.005) and 7-day (M=8.98, SD=1.44, p=0.007) weekly of HIIT increased hippocampal gene expression of IL-6 compared to those in control group (M=1.47, SD=1.272).
Discussion: The results showed that both interventions significantly increased IL-6 gene expression in the hippocampus. Strenuous exercises can increase inflammation and proinflammatory Cytokines. Given that, strenuous exercise-induced oxidative stress during childhood can cause irreparable effects on the brain, especially the hippocampus (3), it is recommended that coaches should be careful when planning high intensity exercise for immature athletes.
Keywords
HIIT, IL-6, Hippocampus, Gene expression