ارزیابی نمرات حرکتی اندام تحتانی از طریق سیستم FusioneticsTM، قبل و بعد از خستگی در ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.414
کد مقاله : 2658-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2استاد،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3استادیار، دانشکده تمرین و علوم ورزش، دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل، چپل هیل، امریکا.
4کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: ارزیابی های عملکرد حرکتی به خوبی خطر آسیب را پیش بینی می کنند. با این وجود تاثیر بی ثباتی عملکردی مچ پا بر روی نمرات ارزیابی های عملکرد حرکتی و همچنین تاثیر خستگی بر روی نمرات ارزیابی های عملکرد حرکتی در افراد دچار بی ثباتی عملکردی مچ پا هنوز نا مشخص است. بنابر این هدف از این تحقیق مشخص کردن نمرات حرکتی اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی در ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.
روش شناسی: در مجموع ۴۰ مرد ورزشکار دانشگاهی با سابقه بی ثباتی عملکردی مچ پا در این تحقیق شرکت کردند. بعد از انجام ارزیابی های اولیه، پروتکل پیشرونده خستگی شامل دویدن بر روی تردمیل، انجام شد. سه الگوی حرکتی اندام تحتانی بر اساس سیستم امتیاز دهی Fusionetics به همراه ثبات پوسچرال ایستا و پویا، دامنه حرکتی دورسی فلکشن، حس عمقی و قدرت عضلانی مچ پا ارزیابی شدند. از آزمون آماری تی وابسته برای مقایسه داده های قبل و بعد از خستگی و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط بین نمرات سیستم Fusionetics و ارزیابی های حسی-حرکتی قبل و بعد از خستگی استفاده شد.
یافته ها: بعد از خستگی به طور معنی داری نمرات کلی Fusionetics برای هر یک از الگوی حرکتی اندام تحتانی کاهش یافتند. همچنین به دنبال خستگی تمام نمرات ارزیابی های حسی-حرکتی به طور معنی داری دچار اختلال شدند. تنها تعداد محدودی همبستگی معنی دار بین نمرات Fusionetics و نمرات ارزیابی های حسی-حرکتی مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: حرکات جبرانی در نواحی آناتومیکی مختلف در افراد دچار بی ثباتی عملکردی مچ پا مشاهده شدند. خستگی به طور منفی بر روی نمرات الگو های عملکرد حرکتی و ارزیابی های حسی حرکتی افراد دچار بی ثباتی عملکردی مچ پا تاثیر گذاشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Characterizing lower extremity movement scores through FusioneticsTM system before and after fatigue in athletes with functional ankle instability
Authors
Sajad Bagherian, Nader Rahnama, Erik A. Wikstrom, Faroogh Rostami
Abstract
Introduction: Functional movement assessments predict injury risk successfully. However, the impact of Functional Ankle Instability (FAI) on functional movement assessment scores and also the influence of fatigue on functional movement assessment scores in FAI patients remains unknown. So the purpose of this study was to characterize functional movement scores before and after fatigue in FAI patients.
Methodology: A total of 40 male collegiate athletes with FAI participated. Following baseline assessments of the main outcome measures, fatigue was induced with a progressive treadmill protocol. We assessed three lower extremity movement patterns according to the Fusionetics Scoring System including static and dynamic postural stability, ankle dorsiflexion ROM, proprioception and ankle muscle strength. Dependent sample t-tests compared pre to post fatigue outcomes while Pearson Product Moment Correlations were used to assess the relationships among Fusionetics scores and traditional sensorimotor assessments both before and after fatigue was induced.
Results: Overall Fusionetics scores for each movement pattern was significantly impaired after fatigue (p<0.05). The fatigue protocol significantly impaired all sensorimotor outcomes (p<0.01). Only a limited number of significant correlations among Fusionetics scores and sensorimotor outcomes were identified (P<0.05).
Discussion: We identified movement compensations at multiple anatomical regions in participants with FAI. Fatigue adversely effects functional movement patterns and sensorimotor outcomes in FAI patients. Only a limited number of correlations among Fusionetics scores and sensorimotor outcomes were identified.
Keywords
Functional ankle instability, Movement compensations, Fatigue, Sensorimotor function