بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح استراحتی لاکتوفرین سرم زنان سالمند غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.415
کد مقاله : 2660-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دکتری- فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهرکرد
2کارشناسی ارشد . فیزیولوژی ورزش
3دانشگاه شهرکرد
چکیده
مقدمه: عملکرد ایمنی با افزایش سن کاهش می‌یابد. تخریب عملکرد ایمنی در برابر بیماری‌های عفونی و بیماری‌های مختلف ناشی از افزایش سن بسیار اهمیت دارد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر غلظت لاکتوفرین افراد سالمند غیرفعال است.
روش شناسی: تعداد 21 نفر از زنان سالمند سالم غیرفعال (دامنه سنی: 82/0 ± 34/60 سال، قد: 01/0±155سانتی متر، وزن: 67/3±74/75 کیلوگرم و BMI:63/0±82/ 30 کیلوگرم بر مجذور قد) انتخاب و بطور تصادفی ساده در دو گروه تمرین ترکیبی (12n =) و کنترل (9n = ) تقسیم شدند. برنامه‌ تمرینی به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته انجام شد. برنامه‌ تمرین استقامتی شامل کار برروی دوچرخه ثابت (با شدت 88-60 درصد) حداکثر ضربان قلب و برنامه تمرین قدرتی شامل تمرین های منتخب بالاتنه و پایین تنه ( با شدت 75-40 درصد 1RM، 18-8 تکرار) بود. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از اتمام دوره تمرینی خونگیری به منظور ارزیابی غلظت سرمی لاکتوفرین به روش الایزا به عمل آمد. از آزمون تی وابسته جهت تغییرات درون گروهی و از آزمون تی مستقل جهت بررسی اختلاف بین دو گروه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان لاکتوفرین به طور معنی‌داری در گروه تجربی کاهش یافت (0.05 >p ). همچنین 8 هفته تمرین ترکیبی منجر به کاهش وزن، BMI و درصدچربی بدن گردید (0.05 >p ).
بحث و نتیجه‌گیری: فعالیت ورزشی، به ویژه فعالیت شدید طولانی مدت باعث اختلال موقت جنبه های هورمونی و سلولی ایمنی می شود که موافق داده ها درمورد تاثیر استرس بر بدن است. نتایج نشان می‌دهد 8 هفته تمرین ترکیبی ترشح لاکتوفرین را در زنان سالمند کاهش می‌دهد و این کاهش ممکن است فرد را درمعرض خطر بیشتر عفونت و بیماری قرار دهد. این یافته ها با نتایج تحقیق چنگ و همکاران مبنی بر کاهش سطح لاکتوفرین پس از یک دوره تمرین و رقابت شدید در بسکتبالیست‌ها همخوان است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight week concurrent training on Serum Lactoferrin in Elderly Women
Authors
Mahdi Ghafari, Mahmud Asadi, Mohamad Faramarzi
Abstract
Introduction: Immune function declines with aging. Immune performance degradation against infectious diseases and other age-related diseases is very important. The purpose of this study was to investigate the effect of 8 week concurrent training on Serum Lactoferrin in elderly women.
Methodology: 21 healthy elderly women (age: 60.34±0.82, height: 155±0.01 cm, weight: 75.74±3.67 kg And BMI: 30.82±0.63) were randomly placed into two groups, concurrent training (n=12) and control (n=9) groups. Training program was done for eight weeks, 3 times per week. Endurance training performed on a cycle ergometer (intensity: 60-88% MHR) and strength training involved selected upper and lower body workout (intensity: 40-75 1RM, 8-18 repeat). Serum Lactoferrin concentrations were measured 24 hours before and 48 hours after the protocols of training by ELISA methods. In order to compare data within and between groups dependent t-test and independent t-test were used respectively.
Results: The data showed a significant decrease in Lactoferrin, body mass, BMI and body fat percentage following 8 week concurrent training (P≤0.05).
Discussion: Exercise, especially long-term strenuous activity causes temporary disruption of hormonal and immune cell according to data on the effect of stress on the body. 8 week concurrent training decrease Lactoferrin in elderly women. This data indicated that prolonged training lowers the secretion rate of a key protein of innate mucosal immunity, which might leave individuals at greater risk of contracting infection and negatively impacting training. These findings are consistent with results of Cheng et al. to reduce the level of Lactoferrin after a period of intense competition in practice and basketball consonants.
Keywords
Lactoferrin, Concurrent training, Elderly