مطالعه تطبیقی بازاریابی کمینی درایران و چین
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.416
کد مقاله : 2661-10THCONF
نویسندگان
1ندارم_
2عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
3استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
چکیده
مقدمه: یکی از روشهای امروزی سرمایه گذاری، در ورزش و تبلیغات بوسیله ورزش است. درکنارحامیان مالی پدیده بازاریابی کمینی برای سه دهه بوجود آمده است.در کشور چین بازیهای المپیک 2008برگزار شدومسیولین تا حد زیادی توانستند از بازاریابی کمینی جلوگیری کنند، اما همچنان بازاریابی کمینی در چین رواج دارد . در ایران یکی از نقاط ضعفی که وجود دارد، کمبود قوانین و ضعف دراجرای قوانین بازاریابی می باشد. ورزش ایران در رویدادهای بزرگ تماشاچیان وحامیان مالی قابل توجهی دارد هدف از بررسی این تحقیق مطالعه تطبیقی بازاریابی کمینی در ایران و چین بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است .جامعه آماری شامل11 نفر افراد متخصص :اساتید بازاریابی ورزشی، مسئولین در رسانه، فدراسیون وحامی مالی در ورزش می باشد .ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختارمند است .روش تحقیق، تحلیل محتوا و تحلیل تماتیک با استفاده از نرم افزارNvivo8 است . بر اساس تحلیل تماتیک چهار گروه واژه بازاریابی کمینی،رسانه، حامیان مالی و قوانین، تعدادی زیر گروه یافت شد.تحلیل محتوا، تحلیل تماتیک و مصاحبه نیمه ساختار مند به منظور مثلثی کردن، برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تر و عمیق تراست.
یافته ها: طبق نظر متخصصین، بازاریابی کمینی در هر دو کشور رایج است و با فرهنگ مردم سازگاری دارد .در ایران روشی خلاقانه، غیر قانونی و غیراخلاقی است ولی در چین آنرا عیر اخلاقی نمی دانند.در ایران حامیان مالی از این روش استفاده نکرده اند اما در چین حامیان مالی حداقل یک بار از بازاریابی کمینی استفاده کرده اند .در هر دو کشور ورزش و رسانه دولتی است . کمبود قوانین و ضعف در اجرای آن، همچنین نبود حق کپی رایت در هر دو کشور مشابه است .در چین داشتن روابط خوب شرکت ها با دولت باعث می شود حتی در زمان بازییهای المپیک از بازاریابی کمینی استفاده شود .اما در ایران شرکت ها با رابطه دولتی می توانند حامی مالی ورزشی شوند .در چین قانون حق ثبت علایم تجاری تاثیر زیادی در جلوگیری از بازاریابی کمینی ندارد ولی در ایران، این قانون قابلیت پیگیری دارد.
نتیجه گیری: ایجاد قوانین سختگیرانه و جرائم مالی سنگین توسط قانونگذاران الزامی می باشد. عدم شناخت مردم از پدیده بازاریابی کمینی باعث رواج کار غیر اخلاقی در جامعه می شود. اگرچه رویدادهای بزرگ ورزشی مانند المپیک در کشور چین نسبت به ایران رواج بیشتری دارد، هر دو کشور می توانند با استفاده از الگو برداری از کشورهای غربی برای حفظ حقوق حامیان مالی و جلوگیری از بازاریابی کمینی تلاش کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparative study on ambush marketing in Iran and China
Authors
Marjan Shirahmad, Zinat Nikaeen, Farshad Tojari
Abstract
Introduction: Sports and its advertisement are now located among the modern methods of investment. Ambush marketing phenomenon has emerged along with financial sponsors since recent three decades. The 2008 Olympic Games were held in China and the authorities were largely able to prevent ambush marketing, but ambush marketing is still prevalent in China. The lack of rules and weak implementation of marketing rules are the weakness points in Iran. Iran sports have numerous fans and sponsors in big events. This research aimed to conduct a comparative study on ambush marketing in Iran and China.
Methodology: This study was qualitative type and its statistical population consisted of 11 experts including the sports marketing professors, authorities in media and federations, and sports sponsors. The research tool was a semi-structured interview consisting of ten questions based on research by Liu, Yuqi (2013). The interview lasts for at least ten minutes. The research method, content and thematic analysis were performed by Nvivo 8 software. Based on thematic analysis, there were four key groups including the ambush marketing, media, sponsors and rules in this regard. Content and thematic analyses and semi-structured interview were used for triangulation and acquisition of more accurate and deeper information.
Results: According to experts, ambush marketing is common in both countries and is consistent with public culture. It is a creative, illegal and immoral method in Iran, but not illegal in China. The financial sponsors had not applied this method in Iran, but Chinese sponsors have used ambush marketing at least one time. Sports and media are organizational in both countries. The lack of rules and weaknesses in its implementation and also lack of any copyright law are similar in both countries. Due to proper relations with government in China, the ambush marketing is even used during the Olympic Games, but the Iranian companies can be just as sports sponsors by good relations with government. The brand registration law is not effective enough in China, but it can be prosecuted in Iran.
Discussion: There should be strict rules and heavy financial penalties by regulators. The lack of public understanding of ambush marketing phenomenon leads to widespread unethical practices in community. Despite the fact that the major sporting events such as the Olympics are more common in China than Iran, both countries can take efforts to protect the sponsors' rights and prevent ambush marketing according to models of Western countries.
Keywords
Ambush marketing, Sports sponsors