تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در رتهای مبتلا به آنفارکتوس میوکارد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.418
کد مقاله : 2664-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشگاه شیراز
2استاد دانشگاه تهران
3معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
4دانشیار دانشگاه تهران
5دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: تمرین ورزشی اثرات مفیدی روی عضله قلبی دارد و می‌تواند به تشکیل کاردیومیوسیت‌های جدید منجر شود. با وجود این، تغییرات نوزایی قلبی به دنبال آنفارکتوس میوکارد (MI) و شدت‌های گوناگون تمرین ورزشی بررسی نشده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شدت‌ تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد (MI) بود.
روش شناسی: به این منظور، ابتدا رت‌های‌ نر نژاد ویستار تحت عمل جراحی بستن شریان کرونری LAD قرار گرفتند و سپس توسط اکوکاردیوگرافی ایجاد MI تأیید شد. چهار هفته پس از جراحی، رت‌های مبتلا به MI به‌صورت تصادفی در گروه‌های تمرین ‌ورزشی با شدت‌های کم (LIT، 60 دقیقه، 4 دقیقه با 55 تا 60 درصد VO‌2max و 2 دقیقه با 45 تا 50 درصد VO‌2max)، متوسط (MIT،60 دقیقه، 4 دقیقه با 65 تا 70 درصد VO‌2max و 2 دقیقه با 50 تا 60 درصد VO-2max)، بالا (HIT، 60 دقیقه، 4 دقیقه با 85 تا 90 درصد VO‌2max و 2 دقیقه با 50 تا 60 درصد VO‌2max) و شم (Sham) قرار گرفتند و پروتکل‌های تمرین ورزشی را به مدت شش هفته اجرا کردند. پس از اتمام مداخله تمرین ورزشی رت‌ها تشریح شده و داده‌های حاصل از تکنیک RT-PCR توسط آزمون ANOVA یک‌طرفه و آزمون بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج آزمون ANOVA نشان داد؛ بین گروه‌های مورد مطالعه در مقادیر کسر تزریقی، کسر کوتاه‌شدگی، mRNA Gata4 و mRNA Tbx5 تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد؛ در هر سه گروه تمرین ورزشی مقادیر کسر تزریقی و کسر کوتاه‌شدگی (به جز گروه LIT) نسبت به گروه Sham افزایش معناداری داشته‌اند، اما با وجود این افزایش، مقادیر آنها در گروه Con به شکل معناداری بیشتر از گروه‌های مبتلا به MI می‌باشد. همچنین در مقادیر mRNA Gata4 گروه LIT درمقایسه با گروه‌‌های MIT، HIT، Sham و Con افزایش معناداری مشاهده شد. با این وجود، در مقادیر mRNA Tbx5 گروه LIT نسبت به گروه‌های MIT، HIT، Sham افزایش غیرمعناداری مشاهده شد و مقادیر mRNA Tbx5 در گروه Con نبست به گروه‌های مبتلا به MI به صورت معناداری بیشتر می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: در نتیجه، تمرین ورزشی صرف نظر از شدت، عملکرد قلبی ـ عروقی رت‌های مبتلا به MI را افزایش می‌دهد، اما به نظر می‌رسد تمرین ورزشی با شدت کم، عامل مؤثرتری در افزایش ظرفیت نوزایی قلبی رت‌های مبتلا به MI ‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of exercise training intensity on cardiac regeneration capacity in rats with Myocardial Infarction
Authors
Mohammad Hemmati Nafar, Abbas Ali Gaeini, Mohammad Reza Kordi, Siroos Choobineh, Aida Bahramian
Abstract
Introduction: Exercise Training (ET) has a cardioprotective effects and can induce new cardiomyocyte formation in physiological cardiac remodeling. However, following a large Myocardial Infarction (MI), the alterations of cardiac regeneration subsequent with different intensities of ET remains unexplored. The purpose of this study was to investigate the effect of exercise training intensity on cardiac regeneration capacity in rats with Myocardial Infarction (MI).
Methodology: Male Wistar rats were exposed to LAD coronary artery ligation surgery and then confirmed by echocardiography creation of MI. Four weeks after surgery, the rats with MI were divided randomly in four groups including Low Intensity Training (LIT), Moderate Intensity Training (MIT), High Intensity Training (HIT), and Sham. Training groups performed exercise training protocols for 6 weeks, five sessions in a week. The rats were sacrificed after the exercise training interventions, and the data obtained from their cardiac tissues by RT-PCR technique, via one-way ANOVA and LSD tests, were analyzed.
Results: ANOVA test results showed that values of ejection fraction, fractional shortening, mRNA Gata4, and mRNA Tbx5 had a significant difference among all groups (P=0.000). LSD test results demonstrated that ejection fraction and fractional shortening values (except for group LIT) in the exercise training groups increased significantly compared to Sham group. However considering increase, values in the Con group is significantly higher than the groups with MI. Results also showed that mRNA Gata4 value in the LIT group significantly increased compared to the MIT, HIT, Sham, and Con groups. Nevertheless, mRNA Tbx5 value in the LIT group insignificantly increased compared to MIT, HIT and Sham groups. mRNA Tbx5 value in the Con group is significantly higher than the groups with MI.
Discussion: In conclusion, it seems that exercise training, regardless the intensity, increases cardiovascular function in rats with MI. However, Low Intensity Exercise is probably a more effective agent in increasing cardiac regeneration capacity rats with MI.
Keywords
Exercise training intensity, Myocardial Infarction, Cardiac regeneration capacity, Cardiac function