بررسی اثرات دو جنس گرانول SBR و EPDM بر کفپوشهای تارتان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.419
کد مقاله : 2666-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2ندارد
3هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عبوم و تحقیقات تهران
چکیده
مقدمه:امروزه در فضاهای ورزشی کفپوش ها نقش کلیدی در اجرای صحیح و سطح بالای تمرین و مسابقات ورزشی دارد. متاسفانه عمده فضاهای ورزشی در ایران از دیرباز با کفپوشهایی از جنس پلاستیک و یا نهایتا پارکت های معمولی تجهیز شده است. که محاسبات فنی و مهندسی در آن لحاظ نگردیده و از طرفی به مرور زمان خواص مکانیکی و مهندسی مواد بکار رفته دچار تغییر میگردد که بدون هیچ تست و کالیبراسیون همچنان مورد استفاده قرار میگیرد.
روش شناسی:این مساله میتواند منجر به صدمات ورزشی جدی و کاهش کیفیت عملکرد ورزشکار گردد. در اکثر بررسی های گذشته بطور مجزا به کفپوشهای ورزشی فضاهای روباز پرداخته نشده است، تنها پژوهش های محدودی به بررسی کفپوش های فضاهای سرپوشیده و مطالعات موردی در خصوص خواص مکانیکی و نحوه تقویت کنندگی لاستیک های مورد استفاده در کفپوش ها صورت گرفته است. از آنجا که استفاده از گرانول های SBR و EPDM در تجهیز فضاهای ورزشی و تفریحی (پارکی) عمومیت بیشتری دارد، لذا تمرکز این پژوهش به این دو نوع جنس معطوف گردیده است. پس از ساخت کفپوش ها، آزمایشات اصطکاک، کشش، جذب ضربه و تغییر شکل عمودی روی آنها انجام گرفت. این آزمایشات از مهمترین فاکتورهای ایمنی و طول عمر کفپوش بحساب میآید.
یافته ها:در انتها نتایج بدست آمده با استانداردهای EN 14877; 2013 و IAAF: 2011 به بحث گذاشته شد و مشخص گردید که هر دو نمونه شرایط مورد نظر استانداردهای مذکور را دریافت کرده اند. بدلیل قیمت بالای گرانول لاستیک EPDM بصرفه اقتصادی نیست که کل سطح را از این نمونه اجرا کنند.
بحث و نتیجه گیری:پیشنهاد می شود از زیرسازی SBR و روسازی EPDM استفاده شود که هم نتایجی در محدوده استاندارد داشته و هم مقرون بصرفه است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the effects of EPDM and SBR rubber granules on the Tartan surface floors
Authors
Fatemeh Davoodabadi Farahani, Fariba Lotfi, Reza Sarang
Abstract
Introduction: Today, flooring plays a key role for the correct execution of high standard training and sports competitions in sports spaces. Unfortunately, the majority of the sports spaces have been equipped with plastic flooring or ordinary parquets, while technical and engineering computations have not been taken into consideration in the manufacture of these flooring. On the other hand, while the mechanical and engineering properties of the materials deteriorate over time, they are still used without any test and calibration being performed on them.
Methodology: This fact can result in serious sports injuries and reduction of the performance quality of the athletes. In most previous studies which have not examined separately indoor and outdoor hall sports flooring. Only limited research has taken to study indoor hall sports flooring. There are case-study to study the mechanical properties and how to boost rubber flooring has been used. SBR and EPDM granules, because of equipping sports and recreational spaces (parks) are more common, so this research focused on the two types of material. After making flooring, testing, friction, tension, shock absorption and vertical deformation were performed on them. These examinations are considered the most important factors of safety and longevity of the flooring.
Results: The results obtained with the standard EN 14877; 2013 IAAF: 2011 were discussed and determined that both of these have received the required standards. Due to the high price of the EPDM rubber granules, it is not economical to use for the whole surface.
Discussion: Therefore, it is suggested that SBR rubber uses as the infrastructure and EPDM for outer surface to reduce the cost for the execution of flooring and also enjoy the results in the standard range.
Keywords
Athlettics floor, Standard EN 14877, 2013 and IAAF, 2011 Granule EPDM and SBR