بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کرمانشاه و ایلام
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.42
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: مشارکت از دیرباز یکی از ابزار مهم زندگی انسان‌ها بوده است. شیوه مدیریت مشارکتی به دلیل عوامل بازدارنده جایگاه خود در جامعه و سازمان‌های ما پیدا نکرده است، اما اعمال مشارکتی در بعضی سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی مشاهده می‌شود. از طرفی صاحب‌نظران مدیریت معتقدند که اثربخشی، میزان تحقق اهداف است، لذا جهت افزایش اثربخشی سازمانی به‌منظور رسیدن به اهداف موردنظر، توجه به فاکتورهای اساسی مدیریت مانند مدیریت مشارکتی، مدیریت تعارض و .. ضروری می‌باشد. درواقع منظور از مدیریت مشارکتی عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمامی کارکنان یک سازمان درروند تصمیم‌گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت، همکاری و مشارکت نمایند.
روش‌شناسی: در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی – همبستگی، و ازلحاظ نتایج کاربردی است که در آن محقق ارتباط بین متغیرهای تحقیق را از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه مدیران اداره ورزش و جوانان شهرستان‌های استان کرمانشاه و ایلام و همچنین روسای هیئت‌های ورزشی فعال در ادارات کل ورزش و جوانان این دو استان تشکیل می‌دهند. نمونه آماری در این تحقیق، با توجه به تعداد مسئولین در شهرستان‌ها و روسای هیئت‌های ورزشی که 258 نفر بودند که براساس جدول مورگان 152 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته 20 سؤالی برای مدیریت مشارکتی و پرسشنامه 20 سؤالی اثربخشی حمیدی بود. روایی پرسشنامه‌ها مورد تائید متخصصان بود و پایایی پرسشنامه‌ها نیز به ترتیب 0/91 و 0/89 بود که نشان‌دهنده پایایی بالای ابزار مورداستفاده بود. نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون K-S بررسی و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ها: با توجه به نتایج تحقیق ، مدیریت مشارکتی همبستگی معنادار متوسطی با اثربخشی اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی فعال استان کرمانشاه و ایلام (r=0/59, p=0/02) را نشان داد.
بحث ‌و نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد مشارکت دادن کارکنان در امور مهم سازمان، می‌تواند یک وسیله انگیزشی مؤثر و اثربخش در افزایش تعهد و دلبستگی کار آن‌ها به هدف‌های سازمان محل خدمت خود باشد. بنابراین با مشارکت دادن کارکنان در امور مدیریتی می‌توان به اثربخشی سازمان کمک کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between participative management and organizational effectiveness departments of Youth and Sports Ministry of Kermanshah and Ilam
Authors
Mohamad Moradi, Majid Jalali, Mohamad Khabiri, javad Akramian Nezhad
Abstract
Introduction: Participation has long been an important tool for human life. Participatory management practices because of the inhibiting factors do not find their place in society and our organizations, but participatory practices observed in some manufacturing and service organizations. However, experts believe that effective management is the realization of the goals; therefore, to increase organizational effectiveness the desired objectives should be achieved, given the fundamental factors such as the management of participative management, conflict management and etc is essential.
Methodology: In this research, descriptive research method-correlation, and in terms of practical results in which researchers examined the relationship between variables is through questionnaires. The sample in this research, according to the number of officials in the cities and heads of sports bodies that were 258 people, 152 were selected based on Morgan table. Instrument of the study included a questionnaire with 20 questions to 20 items efficacy of participative management and Hamidi, respectively. Validity of questionnaire was confirmed by experts and its reliability by 0.89 and 0.91 which indicates high reliability of tools could be used. Normal distribution of data using K-S reviews and the Pearson correlation coefficient were used at a significance level 0.05.
Results: According to the results, a moderate correlation with efficacy of participative management and board sports activist Youth and Sports Department of Kermanshah and Ilam (r=0.59, p=0.02) revealed.
Discussion: It seems important to involve employees in the organization, it can be an effective motivational and effective means to increase their commitment and devotion to serve the objectives of the organization. So with the participation of managerial staff for the effectiveness of the organization can be helped.
Keywords
Participative management, Effectiveness, Organization