توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه کاری در کودکانی با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و کودکان سالم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.420
کد مقاله : 2669-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: نقص در ادراک دیداری حرکت از جمله موضوع‌هایی است که امروزه در رابطه با اختلالات عصب شناختی مانند نارسایی نقص توجه/ بیش فعالی مطرح می‌شود. این سیستم ادراکی در استخراج اطلاعات کلی حرکت، اغلب به صورت تعیین نسبت نویز به سیگنال و یا بررسی انسجام حرکت، عمل می‌کند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعال و کودکان سالم در حافظه کاری و نیز تکالیف ادراک دیداری حرکت در سه شرایط محیطی نویزدار متفاوت می‌باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از جمله طرح‌های توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. نمونه این تحقیق را 25 کودک با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و 25 کودک سالم تشکیل می‌دهد که به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمون‌های تحقیق شامل آزمون ادراک زیستی حرکت و آزمون ادراک نقاط نورانی از آزمون‌های ادراک بصری و آزمون هوش وکسلر به منظور شناسایی حافظه کاری می‌باشد. از شیوه آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی مستقل در بررسی تفاوت دو گروه استفاده شد.
یافته ها: عملکرد دو گروه کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه در دو آزمون ادراکی نقاط نورانی و ادراک زیستی حرکت، تنها در شرایط نویزدار متوسط با انسجام 50% متفاوت است. نتایج بررسی ‌ اجرا در سه شرایط نویزدار در هر گروه نشان داد که تفاوت اجرا در دو آزمون‌ ادراکی نقاط نورانی و ادراک زیستی حرکت در سه شرایط نویزدار در گروه کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه دیده نمی‌شود. (به ترتیب آزمون‌ها (0/24 – p) 1/43-F )، (0/12 – p) 2/18-F). همچنین تفاوت در حافظه کاری نیز در دو گروه مشاهده گردید.
بحث و نتیجه گیری: وجود تفاوت عملکردی در کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در زمینه ادراک دیداری حرکت در محیط نویزدار نسبتا پیجیده نشان می‌دهد که توانایی پردازشی این دسته از افراد دچار ضعف می‌باشد و به توجه بیشتری برای پیشگیری از آسیب‌های بعدی نیاز می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The ability of visual-motor perception and working memory in children with attention deficit, hyperactivity disorder and healthy children
Authors
Samaneh Imanipour, Mahmood Sheikh, Rasoul Hemayat Talab, Davood Houmaniyan
Abstract
Introduction: Deficiency in the visual motion perception is the subject proposed associated with malfunctions such as attention deficit or hyperactivity disorder. The aim of this study was to evaluate the performance of children with attention deficit or hyperactivity disorder and healthy children in visual motion perception tasks.
Methodology: This was a description of the causal-comparative study. The sample consisted of 25 children with attention deficit or hyperactivity disorder and 25 healthy children were selected with accessible method. The main tests used included biological motion perception and point light tests of the visual perception tests and digits spam test of the Wechsler Intelligence Scale to identify the working memory. The multivariate analysis way of variance and independent t-test were used to examine the differences between the two groups and correlated variables.
Results: There was different performance in two groups of children with and without attention deficit in the biological motion perception and point light tests only in noisy conditions with consistency of 50%. Results of the different performances in noisy conditions in both groups showed that there was no significant differences in point light and biological motion perception tests in noisy conditions in children group with hyperactivity disorder or attention deficit. (Respectively: F=1.43 (p=0.24), F=2.18 (p=0.12)).
Discussion: Being functional differences in children with attention deficit or hyperactivity disorder in visual-motion perception in complicated noisy environments showed that the ability to process in these categories of people is along with weakness points.
Keywords
Motion perception, Point light, Biological motion, Working memory